RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un repositori cooperatiu en el que es pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d'investigació de Catalunya, com ara articles, treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc. Els documents poden ser introduïts directament a RECERCAT o bé a través dels repositoris de les institucions. En aquest últim cas, RECERCAT actua de recol·lector tot integrant i organitzant els documents en un espai comú independentment del repositori en el que han estat inclosos.

Està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), patrocinat per la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació d'altres institucions catalanes.

Finalitat i objectius

La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya. A més, dóna compliment a la nova Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que estableix en l'article 37 que l'activitat investigadora del personal de recerca finançada majoritàriament amb fons dels pressupostos generals de l'Estat s'ha de publicar en accés obert i es recomana que aquesta publicació es faci en repositoris. També acompleix la iniciativa OpenAIRE de la Comissió Europea per tal que els beneficiaris de les subvencions del programa marc FP7 dipositin en repositoris d'accés obert els articles de recerca revisats per parells.

Aquesta finalitat es concreta en els següents objectius:

  • Augmentar la visibilitat dels documents, dels autors i de les institucions que els emparen i, en general, de la recerca produïda a Catalunya.
  • Facilitar l'edició electrònica en obert a través de l'entrada autoalimentada dels documents (auto-arxiu).
  • Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.
Els documents i els drets d’autor

Són les pròpies institucions les que s’encarreguen de difondre el repositori entre els seus investigadors i estudiants per tal que lliurin la informació necessària per poder introduir els documents a RECERCAT o als repositoris de les institucions.

Els documents inclosos a RECERCAT són d'accés gratuït i el seu text complet està disponible immediatament, tot i que n’hi pot haver que tinguin embargament temporal o restringit als membres de la institució.

Estan descrits amb metadades Dublin Core i segueixen el protocol d'interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting). Aquest protocol permet incrementar la seva consulta i visibilitat en oferir-se conjuntament amb d'altres documents de repositoris, com per exemple DRIVER (portal europeu de documentació científica que inclou actualment més de 3 milions de documents de gairebé 300 repositoris) o OAIster (catàleg col·lectiu internacional que inclou més de 30 milions de registres que representen els recursos digitals de més de 1.500 col·laboradors).

Les condicions per al seu ús s’especifiquen en el registre de cada document en el camp “Drets”. Majoritàriament els documents es difonen subjectes a llicències Creative Commons.

Accés als documents

La consulta dels documents és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, tipus de document, data de publicació, llengua, matèries, etc. De cadascun dels documents es pot consultar la citació bibliogràfica recomanada i exportar-la al gestor de referències Mendeley, les estadístiques de consulta, recomanar-lo a través de les xarxes socials, etc. Així mateix, RECERCAT ofereix la possibilitat de subscriure's al servei d'alerta de qualsevol de les col·leccions que inclou per rebre per correu electrònic o RSS l'avís de nous documents introduïts.

Preservació

El text complet dels documents dipositats a RECERCAT es preserva a més de realitzant còpies de seguretat diàries que s’envien periòdicament al magatzem GEPA de Lleida, amb la comprovació d’integritat del fitxer per evitar alteracions dels documents a nivell de bit. També s’ofereix per a cada document un model d'identificador únic i permanent basat en el sistema Handle.

Programari

RECERCAT funciona des dels seus inicis (2005) amb el programa de codi lliure DSpace, un programa creat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i l'empresa Hewlett-Packard. Actualment usa la versió de DSpace 1.7.2.

Com participar-hi?

Si sou autor/a d’un document elaborat en una institució participant a RECERCAT i el voleu publicar en aquest repositori o bé voleu sol·licitar una modificació a un document ja introduït, contacteu directament amb la institució que correspongui o adreceu-vos a recercat@csuc.cat.

Si voleu incloure a RECERCAT un article publicat i no esteu segurs de la política de copyright de l'editor i/o revista, consulteu un resum dels permisos que normalment es donen com a part de l'acord de transferència dels drets d'autor als editors en la llista internacional SHERPA/RoMEO o en l’espanyola DULCINEA. Si no consta l'editor o revista on heu publicat l'article, haureu de contactar directament amb l'editor.

Aquest repositori està obert a la col·laboració d’institucions i centres de recerca de Catalunya que desitgin difondre la seva producció científica. Si hi voleu participar o en voleu més informació podeu adreçar-vos a recercat@csuc.cat.