Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/679

Projecte ConsultaRED
Jiménez Mora, Carlos
Universitat Oberta de Catalunya
El món dels consultoris privats està experimentant un canvi espectacular en els darrers anys. Les petites clíniques i consultoris que els metges muntaven en una habitació de casa seva o en un petit local ara donen lloc a grans policlíniques amb diverses sucursals, que estableixen acords amb asseguradores. A més, totes aquestes sucursals ofereixen servei a milers de pacients, ja que disposen de més d'una sala d'atenció, cosa que multiplica el volum d'informació. El que es vol fer és una aplicació client-servidor que doni solució a la gestió integral de consultoris i policlíniques. El nom d'aquesta aplicació serà ConsultaRED. ConsultaRED haurà de solucionar tota aquesta problemàtica des d'una òptica oberta i moderna i, potser, arribar a ser d'una gran competència per als productes existents.
El mundo de los consultorios privados está experimentando un espectacular cambio en los últimos años. Las pequeñas clínicas y consultorios que los médicos montaban en una habitación de su casa o en un pequeño local están dando paso a grandes policlínicas con varias sucursales, que establecen acuerdos con aseguradoras. Además, todas estas sucursales proporcionan servicio a miles de pacientes, ya que disponen de más de una sala de atención, con lo que se multiplica el volumen de información. Lo que se pretende hacer es una aplicación cliente-servidor que dé solución a la gestión integral de consultorios y policlínicas. El nombre de esta aplicación será ConsultaRED, y deberá proporcionar una solución a dicha problemática desde una óptica abierta y moderna y, quizás, llegar a ser de una gran competencia para los productos existentes.
The world of private practice has undergone a spectacular change in recent years. Those small clinics and practices that doctors used to set up in a room in their home or in small premises are giving way to large poly-clinics with various branches and with agreements with insurance companies. Also, these branches provide service to thousands of patients as they have more than one consultation room, thus multiplying the volume of information. The aim here is to create a client-server application that offers a solution to the comprehensive management of practices and poly-clinics. The name of this application will be ConsultaRED. It must provide a solution to this whole problem from an open and modern perspective, and possibly become serious competition for existing products.
10-06-2010
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/679
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem