To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/45901

Magatzem de dades : Mobilitat d'estudiants Erasmus
Cabello Martín, Carlos
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest projecte fa referència a l'àrea de magatzems de dades, que avui dia és una solució molt utilitzada al món real, tant a empreses privades com públiques. Estem parlant d'una base de dades amb informació històrica especialment dissenyada per realitzar-hi consultes eficientment, per tal de prendre decisions importants a temps. En concret, en aquest projecte es vol una solució open source de business intelligence que permeti fer una anàlisi acurada de la mobilitat d'estudiants d'Erasmus, incidint en la transferència d'alumnes entre països, institucions que més estudiants envien i les que més reben, etc. Per dur a terme la solució s'ha creat un magatzem de dades que cobrís tots els conceptes dels fitxers d'entrada de dades. S'han transformat les dades mitjançant processos ETL i posteriorment s'ha creat un model multidimensional per a l'explotació de les dades, utilitzant una plataforma d'informes web. El software utilitzat per fer totes aquestes tasques ha estat BI Pentaho.
Este proyecto hace referencia al área de almacenes de datos, que hoy en día es una solución muy utilizada en el mundo real, tanto en empresas privadas como públicas. Estamos hablando de una base de datos con información histórica especialmente diseñada para realizar consultas eficientemente, a fin de tomar decisiones importantes a tiempo. En concreto, en este proyecto se quiere una solución open source de business intelligence que permita hacer un análisis cuidadoso de la movilidad de estudiantes de Erasmus, incidiendo en la transferencia de alumnos entre países, instituciones que más estudiantes envían y las que más reciben, etc. Para llevar a cabo la solución se ha creado un almacén de datos que cubre todos los conceptos de los ficheros de entrada de datos. Se han transformado los datos mediante procesos ETL y posteriormente se ha creado un modelo multidimensional para la explotación de los datos, utilizando una plataforma de informes web. El software utilizado para hacer todas estas tareas ha sido BI Pentaho.
This project is related to the data warehouse area which is widely used in the businessworld nowadays, both in private and public companies. We are talking about a historical database with information specifically designed to process queries efficiently in order to make important decisions on time. To be precise we need a BI open source solution in this project which permits an accurate analysis about Erasmus student's mobility, focusing on the student's movements between countries belonging to the program, Universities who send thehighest number of students and Universities at which the students spend their Erasmus period, etc. To achieve this solution, we have created a data warehouse in order to cover all theexisting concepts contained in the source files. We have transformed the data usingETL processes. Also, we have created a multidimensional model in order to use thedata in depth by means of a web-based platform. The selected software for doing these tasks has been BI Pentaho.
magatzem de dades
almacén de datos
data warehouse
Pentaho
Pentaho
Pentaho
business intelligence
business intelligence
business intelligence
esquema en estrella
esquema en estrella
star schema
OLAP
OLAP
OLAP
ETL
ETL
ETL
Data warehousing -- TFC
Gestor de dades -- TFC
Gestor de datos -- TFC
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters