To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/26064

Estudi de viabilitat de recuperació d'un sòl agricola per al cultiu de vinya i elaboració de vi a Menorca
Gomila Solanes, Jordi
Gras Moreu, Anna Maria
In this final academical work we have carried out a study about the viability of an agricultural soil at country house of Rafal Nou, which is located in the town of Alaior, in Menorca. The aim of this study is to give reasons to introduce vine cultivation and wine production, using the label or mention "Illa de Menorca". With this purpose, the research was made developing by pedological characterization of the soil of country house, as well as introducing a crop management plan and a planning of the production process, following the regulation of contract documents to obtain the geographical mention. In the climatic characterization it has been studied the main Bioclimatic Index like Heat Integral Active, the Winker's Heat Summation Method, Hydrothermal Index of Branas, Bernon y Levadoux ...).About the pedology characterization the values studied are: content of thick elements and land fine, Texture USDA, Electrical Conductivity, pH, Organic Matter, Total Carbonate, Active Calcium, Elemental Contents (Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium). With the results of the research, it has been proved that the soil of Rafal Nou is uniform, with a clay-sandy-loam texture, down levels of salinity and a considerable low carbonate content. Despite this, the levels of organic matter are acceptable. The active calcium is the parameter that can hardly condition all the implantation of the vine cultivation because it may cause ferric chlorosis problems. To conclude, attending to the conditions of Rafal Nou's, there have been given a series of recommendations for the moment of the implantation and the following management, as well as including a fertilization plan. It has been also recommended an optimal rootstock that could be adapted to the conditions of the area studied and a serie of white grape variety for the production. Moreover, we suggest applying an ecological fertilization to reduce the poor nutrition of the soil.
En aquest treball final de grau, s'ha realitzat un estudi de viabilitat d'un sòl agrícola per la implantació d'un cultiu de vinya i elaboració de vi, emparant-se en la menció "Illa de Menorca", a la finca Rafal Nou situada al terme municipal d'Alaior, a l'illa de Menorca. Per tal de dur a terme aquest objectiu s'ha realitzat una caracterització edafoclimàtica de la finca, així com un pla de gestió del cultiu per la implantació i una planificació del procés productiu, seguint les normes del plec de condicions per a l'obtenció de la menció geogràfica. En la caracterització climàtica s'han estudiat els principals índexs bioclimàtics (Integral Tèrmica Activa, Integral Tèrmica Eficaç de Winkler i Amerine, Índex Hidrotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux, Índex de sequera...). En la caracterització edàfica els paràmetres estudiats són: contingut d'elements grollers i terra fina, Textura USDA, Conductivitat Elèctrica, pH, Matèria Orgànica, Carbonats Totals, Determinació dels cations d'intercanvi (Potassi, Sodi, Calci i Magnesi) i Calç Activa. S'ha pogut determinar que es tracta d'un sòl homogeni, amb una textura franca-argilo-arenosa, amb un pH bàsic, amb nivells baixos de salinitat i un contingut de carbonats molt baix. Pel que fa a la matèria orgànica, tenim nivells acceptables. La calç activa és el paràmetre que més pot condicionar a l'hora de la implantació perquè pot ocasionar problemes de clorosis fèrrica. S'han fet un seguit de recomanacions, segons les condicions de la finca, tant per la implantació com a la posterior gestió així com un pla de fertilització. Es recomana un portaempelt òptim que s'adapti a les condicions de la finca i una sèrie de varietats blanques per la producció. També es recomana una fertilització de caràcter ecològic, per tal de pal·liar les deficiències nutritives del sòl.
En este trabajo final de carrera, se ha realizado un estudio de viabilidad de un suelo agrícola para la implantación de un cultivo de vid y elaboración de vino, amparándose en la mención "Isla de Menorca", en la finca Rafal Nuevo situada en el término municipal de Alaior, en la isla de Menorca. Para llevar a cabo este objetivo se ha realizado una caracterización edafoclimática de la finca, así como un plan de gestión del cultivo para la implantación y una planificación del proceso productivo, siguiendo las normas del pliego de condiciones para la obtención de la mención geográfica. En la caracterización climática se han estudiado los principales índices bioclimáticos (Integral Térmica Activa, Integral Térmica Eficaz de Winkler y Amerine, Índice hidrotérmico de Branas, Bernon y Levadoux ...). En la caracterización edáfica los parámetros estudiados son: contenido de elementos gruesos y tierra fina, Textura USDA, Conductividad Eléctrica, pH, Materia Orgánica, Carbonatos Totales, Cales Activa, Determinación de los cationes de intercambio (Potasio, Sodio, Calcio y Magnesio) . Se ha podido determinar que se trata de un suelo homogéneo, con una textura franco-arcillo-arenosa, con un pH básico, con niveles bajos de salinidad y un contenido de carbonatos muy bajo. En cuanto a la materia orgánica, tenemos niveles aceptables. La cal activa es el parámetro que más puede condicionar a la hora de la implantación porque puede ocasionar problemas de clorosis férrica. Se han hecho una serie de recomendaciones, según las condiciones de la finca, tanto para la implantación como la posterior gestión así como un plan de fertilización. Se recomienda un porta injerto óptimo que se adapte a las condiciones de la finca y una serie de variedades blancas para la producción. También se recomienda una fertilización de carácter ecológico, a fin de paliar las deficiencias nutritivas del suelo.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Viticultura
Vineyards--Menorca
Projecte
Vinya
Menorca
Vi
Agricultura--Menorca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters