To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/20944

Eficàcia de les intervencions infermeres per a l'autocontrol de la tensió arterial en persones hipertenses
Calsina Juscafresa, Clara
Fonaments: La hipertensió és una malaltia crònica amb alta prevalença al món. Els estils de vidasaludables es relacionen directament amb aquesta patologia pel que el rol de la infermeria és clauen el desenvolupament d'eines i intervencions per millorar l'autocontrol dels pacients hipertensosmitjançant l'educació sanitària.Objectiu: És valorar l'eficàcia de les intervencions en consultes d'infermera per a l'autocontrol dela tensió arterial en pacients amb hipertensió arterial respecte al seguiment habitual d'aquestspacients en consultes mèdiques.Mètode: S'estudiaran a 34 adults hipertensos mitjançant un assaig clínic aleatoritzat en dos grupsde 17 pacients hipertensos. El grup experimental serà objecte d'unes intervencions educativessobre la hipertensió i la repercussió dels estils de vida pel control d'aquesta patologia per partd'infermeria, a més a més, d'un control rutinari mèdic. Mentre que el grup control solamentassistirà als controls rutinaris mèdics sobre la hipertensió i no rebrà intervencions infermeres. Enl'avaluació de les dades es tindran en compte les variables de la mesura de la tensió arterial, ladieta, l'exercici físic i el seguiment del tractament, a més de diferents variablessociodemogràfiques com són l'edat, el gènere i el nivell socioeconòmic. Les dades s'analitzaranmitjançant Chi Cuadrat per a les variables qualitatives, la Correlació de Pearson i la de Spearmanper a les variables quantitatives i, finalment, la T de Student per a la comparació de la mitja de lesdues mostres independents.Conclusió: Amb l'assaig clínic es pretés demostrar que les intervencions d’infermeria en consultesmilloren l'autocontrol dels pacients amb hipertensió arterial, és a dir, són eficaces.
Fundamentos: La hipertensión es una enfermedad crónica con una alta prevalencia en el mundo.Los estilos de vida saludables se relacionan directamente con esta patología, por lo que el rol de laenfermera es clave en el desarrollo de herramientas e intervenciones para mejorar el autocontrolde los pacientes hipertensos mediante la educación sanitaria.Objetivo: Es valorar la eficacia de las intervenciones en consultas de enfermera para el autocontrolde la tensión arterial en pacientes con hipertensión arterial respecto al seguimiento habitual deestos pacientes en consultas médicas.Método: Se estudiarán a 34 adultos hipertensos mediante un ensayo clínico aleatorizado en dosgrupos de 17 pacientes hipertensos. El grupo experimental será objeto de intervencioneseducativas sobre la hipertensión y la repercusión de los estilos de vida para el control de estapatología por parte de enfermería, además, de un control rutinario médico. Mientras que el grupocontrol solo asistirá a controles rutinarios médicos sobre la hipertensión y no recibiráintervenciones enfermeras. En la evaluación de los datos se tendrán en cuenta las variables de lamedida de la tensión arterial, la dieta, el ejercicio físico y el seguimiento del tratamiento, ademásde diferentes variables sociodemográficas como la edad, el género y el nivel socioeconómico. Losdatos se analizarán mediante Chi Cuadrado para las variables cualitativas, la Correlación dePearson y la de Spearman para las variables cuantitativas y, finalmente, la T de Student para lacomparación de la media de las dos muestras independientes.Conclusión: Con el ensayo clínico se pretende demostrar que las intervenciones de enfermería enconsultas mejoran el autocontrol de los pacientes con hipertensión arterial, es decir, demostrarque estás intervenciones son eficaces.
Background: Hypertension is a chronic disease with a high prevalence in the world. The lifestylesare directly related to this disease, so the role of the nurse is key in the development of tools andinterventions to improve self-control of hypertensive patients through health education.Objectives: Is to evaluate the effectiveness of nursing interventions in consultations for selfcontrolblood pressure in patients with hypertension compared to regular monitoring of thesepatients in medical consultations.Methods: Studied 34 hypertensive adults using a randomized into two groups of 17 hypertensivepatients. The experimental group will be subject to some educational interventions onhypertension and the impact of lifestyle for the control of this disease by nursing, in addition, on aroutine medical. While the control group only attend to routine medical checks on blood pressureand doesn't receive nursing interventions. The evaluation of the data will take into accountvariables measuring blood pressure, diet, exercise and monitoring of treatment, in addition tovarious demographic variables such as age, gender and socioeconomic status. The data analyzedusing Chi-squared test for qualitative variables, the Pearson and Spearman correlation forquantitative variables and, finally, the T Student for comparing the mean of two independentsamples.Conclusions: This clinical trial wants to demonstrate that nursing interventions improving selfcontrolof patients with hypertension, thus, he nursing intervention are effective.
Treball de fi de grau d'Infermeria
Directora: Paloma Garcimartín
Coordinadors: Marta López i Juan M. Leyva
2013-12-17
Hipertensió
Educació sanitària
Dieta
Exercici
Treball de fi de grau -- Curs 2012-2013
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters