Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/210955

Administració pública electronica i immigracio: una nova oportunitat per una societat xarxa catalana inclusiva
Ros Híjar, Adela
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Aquest projecte explora dues dinàmiques socials interrelacionades: a) L'increment de la diversitat cultural al territori català i la necessitat d'implementar polítiques públiques per millorar la convivència i la cohesió social. b) El desenvolupament de la societat xarxa catalana mitjançant la disseminació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en I'espai de I'administració pública. Mes en concret, el projecte aborda la qüestió de la participació de les persones immigrades en la societat xarxa catalana mitjançant una metodologia que combina la investigació online i offline. Es posa un especial èmfasi en I'estudi de I ‘accés i ús dels serveis oferts per I'administració pública electrònica de les persones immigrades a Catalunya. Els nous usuaris i usuàries dels serveis públics presenten condicionants i necessitats particulars que depenen del seu origen cultural i de la seva situació administrativa. Aquest projecte estudia el grau d'adequació de la e-Administració a les demandes i necessitats especifiques d'aquest grup de població. En aquest sentit, I'estudi explora les possibilitats per a poder promoure la cohesió social mitjançant el desenvolupament d'una administració pública electronica mes inclusiva i interactiva a Catalunya. L’anàlisi de I'adaptació i adopció de I'administració electrònica catalana en el context de la població immigrada s'ha fet des d'un doble camí metodològic. D' una banda, s'ha realitzat una incursió en com I'administració pública catalana, tant local com autonòmica, s'ha adaptat a la diversitat dels seus usuaris mitjançant I'observació de webs i entrevistes a responsables tècnics i polítics. D'altra banda, s'han fet entrevistes amb persones immigrades amb perfils socio-culturals diversos. podem apuntar que I'administració pública electrònica a Catalunya es una realitat per a moltes persones immigrades que ja han provat de fer-la servir per a usos socialment importants. Existeixen, però, impediments tant des de la pròpia dinàmica de I'administració, que no ha posat aquesta qüestió en un lloc prioritari, com des de les persones que desconfien dels seus propis coneixements i no sempre troben allò que busquen. Amb tot, ens trobem amb un espai que obre expectatives de futur molt amplies. Un espai molt idoni per a repensar les formes que exigeixen els reptes de la nova ciutadania
This project explores two social dynamics interrelated: a) the increase of the cultural diversity to the Catalan territory and the need to implement public politics to improve coexistence and social cohesion; b) the development of the Catalan network network by rneans of the dissemination of the new technologies of the information and the communication in the space of public administration. The project addresses the question of the participation of immigrant people in the Catalonia by means of a methodology that combines the online and offline research. It puts a special emphasis in the study of the access and use of the services offered by the electronic public administration of immigrant people. The new users of the public services present conditions and particular needs that depend on cultural factors and on the administrative situation. This project studies the degree of adaptation of eAdministration to the specific demands and needs of this group of population. In this sense, the study explores the possibilities for promoting social cohesion by means of the development of an electronic public administration more inclusive and interactive in Catalonia. The analysis of the adaptation and adoption of a Catalan electronic administration in the context of social and cultural diversity has been done through a double methodological path. On the one hand, it has been done an incursion in, how the Catalan public administration, both local and regional, has adapted to the diversity of its users by means of the observation of webs and interviews to technical and political managers. On the other hand, we have done inteviews with migrant people with diverse social profiles. We can conclude that the electronic public administration in Catalonia is a reality for many migrant people who have already used it for quite socially important uses. There are , however, some difficulties both in the dynamics of the administration and in users, who many time do not have confidence on their capacities. With all, eAdministration is a terrain of future expectations and a very interesting area to rethink new ways of giving responses to the new demands and challenges of the new citizenship.
09-05-2013
Immigració
Administració electrònica
Tecnologies de la informació i la comunicació
Integració social
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
100 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;2010ARFI00023
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
2010ARF100023.pdf 849.7 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a