Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/210872

Traduir i interpretar les llengües de la immigració a Catalunya: cap a la formació i acreditació d’un perfil professional emergent
Gil Bardají, Anna
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació
El projecte que sol•licitem és el resultat natural d’una recerca iniciada l’any 2008 pel grup de recerca MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l’Àmbit Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La recerca del grup MIRAS ha tingut com a objectiu general, durant els darrers dos anys, la definició del perfil professional del traductor/intèrpret als serveis públics. Aquesta figura emergent i encara poc reconeguda al nostre país va començar a sorgir a partir del boom migratori de les darreres dècades a Catalunya com a resposta als problemes de comunicació freqüents entre la població nouvinguda i els serveis públics locals. Per a assolir l’objectiu esmentat, la primera fase de la recerca del grup MIRAS s’ha centrat en el disseny, distribució, buidatge, anàlisi i creuament de dades de 250 qüestionaris semioberts dirigits als tres principals agents implicats en la interacció comunicativa que estudiem: els traductors/intèrprets, els usuaris i els proveïdors dels serveis. Els resultats d’aquest estudi han demostrat, entre d’altres qüestions rellevants, la manca d’una formació específica per als traductors/intèrprets als serveis públics, així com una absència de regulació de la professió que aquests exerceixen. Un cop realitzat aquest primer estudi pilot, i en vista dels resultats obtinguts, ens sembla doncs evident que el següent pas de la nostra recerca ha d’anar orientat cap a la formació i regulació professional dels traductors/intèrprets als serveis públics. En concret, en el projecte que sol•licitem ens proposem dissenyar una formació especialitzada per a traductors/intèrprets als serveis públics que compleixi amb els següents tres prerequisits: a) estar oberta a tot tipus de persones, independentment del seu nivell d’estudis; b) oferir un ampli ventall de llengües, principalment les llengües de la immigració a Catalunya (per a una primera selecció d’aquestes llengües, vegeu informe demogràfic de la SIM de l’1 de gener de 2010 i resultats de l’estudi pilot de MIRAS), i c) conduir a una acreditació nacional que reguli l’exercici de la professió de traductor/intèrpret als serveis públics de Catalunya. La implementació d’un sistema d’acreditació, segon objectiu del projecte que presentem, és essencial ja que no només permetrà la regulació d’una professió fins avui poc o mal definida, sinó que també garantirà la qualitat dels serveis oferts per aquests professionals en el futur.
The project that we present here is the natural result of a wider research carried out in 2008 by the Research group MIRAS (Mediation and Interpreting: Research in the Social Field) from the Univeraitat Autònoma de Barcelona. The main aim of MIRAS research in the last two years has been to define the translator/interpreter in Public Services (PS) professional profile. This new and still not well-known figure in Spain appeared in Catalonia for the first time after the last decade’s immigration boom in order to give an answer to the freqüent communication problems between the immigrants and the local PS. To get this aim, the first part of MIRAS research has been centered in the design, distribution, emptying, analysis and crossing data of about 250 questionnaires completed by the third main actors taking part of the ommunicative interaction: the PS translators/interpreters, the PS users and the PS providers. The results of that study have shed light, among other important things, on the lack of a specialized training for PS translators/interpreters, as well as on the lack of any regulation system for these professionals. Having completed this first pilot study, and in view of the results, it seems clear that the next step of our research should be oriented towards the formation and regulation of professional PS translators/interpreters. Specifically, the first objective of this project is to design a specialized training for PS translators/interpreters. This training should contain the following three prerequisites: a) be open to all kind of people regardless of their level of education; b) offer a wide range of languages, especially languages of immigration in Catalonia (for a first selection of these languages, see the SIM demographic report from 1 January 2010 and results of the pilot study MIRAS), and c) lead to a national accreditation that regulate the profession of PS translator/interpreter. The implementation of an accreditation system, the second objective of our project, it is essential not only because it will allow the regulation of a profession so far little or poorly defined, but because it will also guarantee the quality of the services offered by these professionals in the future.
2013-05-08
Traducció
Interpretació
Acreditació
Immigració
Formació
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
21 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2010ARF100001
         

Full text files in this document

Files Size Format
2010ARF100001.pdf 287.8 KB PDF

Show full item record

Related documents

 

Coordination

 

Supporters