Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/16784

Sistema de monitorización de la potencia del láser de un sistema lidar atmosférico;
Laser power monitoring system of an atmospherical lidar system;
Sistema de monitorització de la potència del làser d'un sistema lidar atmosfèric
Bach Aguilà, Jordi
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Tomás Martínez, Sergio
Mesures de potència relatives a partir de la radiació difosa emesa a la longitud d'ona de 532 nm per a un làser pulsat amb Q-Switch integrat en un sistema lidar atmosfèric.
[ANGLÈS] Design and implementation of a monitoring system of the power emitted by an atmospherical pulsed lidar (LIght Detection and Ranging) by measurements of diffuse radiation from the laser. The system allows the regular operation of the lidar, ensures input/output linearity and facilitates the storage of the measurements.
[CASTELLÀ] Diseño e implementación de un sistema de monitorización de la potencia emitida por el láser pulsado de un sistema lidar (LIght Detection and Ranging) atmosférico mediante medidas de radiación difusa procedentes del láser. El sistema permite el funcionamiento habitual del lidar, garantiza la linealidad entrada/salida y facilita el almacenamiento de las medidas.
[CATALÀ] Disseny i implementació d'un sistema de monitorització de la potència emesa pel làser polsat d'un sistema lidar (LIght Detection and Ranging) atmosfèric mitjançant mesures de radiació difosa procendents del làser. El sistema permet el funcionament habitual del lidar, garanteix la linealitat entrada/sortida i facilita l'emmagatzematge de les mesures.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Radar
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Teledetecció
Atmosphere--Laser observations
Optical radar
operational amplifiers
analog circuits
electronic circuits - design
printed circuits
converters analog / digital
optoelectronic devices
Electronics - apparatus and instruments
Electronics - Measurements
estimate
Interpolation (Mathematics)
Light - Scattering
lasers
microcontrollers
monitoring
Gaussian Processes
Programming (Computers)
Computer simulation
linear systems
amplificadores operacionales
circuitos analógicos
Circuitos electrónicos - Diseño
circuitos impresos
Convertidores analógico / digitales
dispositivos optoelectrónicos
Electrónica - Aparatos e instrumentos
Electrónica - Mediciones
estimación
Interpolación (Matemática)
Luz - Dispersión
láseres
microcontroladores
monitorización
Procesos de Gauss
Programación (ordenadores)
Simulación por ordenador
sistemas lineales
Amplificadors operacionals
Circuits analògics
Circuits electrònics -- Disseny
Circuits impresos
Convertidors analògic/digitals
Dispositius optoelectrònics
Electrònica -- Aparells i instruments
Electrònica -- Mesuraments
Estimació
Interpolació (Matemàtica)
Llum -- Dispersió
Làsers
Microcontroladors
Monitoratge
Processos de Gauss
Programació (Ordinadors)
Simulació per ordinador
Sistemes lineals
Atmosfera--Observacions amb làser
Radar òptic
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem