Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/5281

Estudio comparativo de la calidad de la información ofrecida sobre los servicios en las webs de las bibliotecas virtuales de universidades a distancia
Castell Padilla, Laia; Pagès i Camps, Gerard
S'exposa el resultat d'un estudi comparatiu sobre la comunicació web dels serveis de les biblioteques virtuals universitàries d'una selecció d'universitats a distància entre les quals hi ha la UNED, la UOC i l'Open University. Aquest estudi es fa observant les diferències qualitatives de diversos aspectes, com ara l'organització, l'accessibilitat, els formats, el redactat, la utilitat i la presentació de la informació sobre els serveis de la biblioteca oferta en la web als usuaris d'aquelles universitats i/o Biblioteques que han realitzat el procés de gestió de qualitat o han confeccionat la carta de serveis i les que no. Entre diverses recomanacions i exemples de bones pràctiques, l'estudi conclou que les universitats i biblioteques que no mostren cap tipus de procés de qualitat en la seva institució podem veure que són les que obliden alguns elements essencials i molts detalls pel que fa a la descripció de la oferta de serveis es refereix. Conclusió i recomanacions extensibles a qualsevol biblioteca universitària que ofereixi informació en línia sobre els seus serveis. A partir de l'elaboració de fitxes que recullen els diversos aspectes a observar de cadascuna de les biblioteques hem ponderat, d'acord amb la diversa bibliografia consultada, cadascun com desaconsellable, recomanable i excel·lent amb el resultat d'un informe que mostra totes les recomanacions per a cadascun dels elements.
Se expone el resultado de un estudio comparativo sobre la comunicación web de los servicios de las bibliotecas virtuales universitarias de una selección de universidades a distancia entre las que se encuentran la UNED, la UOC y la Open University. Este estudio se hace observando las diferencias cualitativas de diversos aspectos, tales como la organización, la accesibilidad, los formatos, el redactado, la utilidad y la presentación de la información sobre los servicios de la biblioteca ofrecida en la web a los usuarios de aquellas universidades y/o Bibliotecas que han realizado el proceso de gestión de calidad o han confeccionado la carta de servicios y las que no. Entre varias recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, el estudio concluye que aquellas universidades y bibliotecas que no muestran ningún tipo de proceso de calidad en su institución podemos ver que son las que olvidan algunos elementos esenciales y muchos detalles por lo que a la descripción de la oferta de servicios se refiere. Conclusión y recomendaciones extensibles a cualquier biblioteca universitaria que ofrezca información en línea sobre sus servicios. A partir de la elaboración de fichas que recogen los diversos aspectos a observar de cada una de las bibliotecas hemos ponderado, en base a la diversa bibliografía consultada, cada uno como desaconsejable, recomendable y excelente resultando un informe que muestra todas las recomendaciones para cada uno de los elementos.
The results of a comparative research of web communication in virtual university library services are presented for a sample of distance universities among which there are the UNED, the Open University of Catalonia (UOC) and the Open University. This paper analyses the qualitative differences in several aspects such as information organization, accessibility, formats, composition, usefulness and presentation of the library services offered on the website to the users of those institutions and/or libraries that have a quality management process or have developed a list of services and the ones that have not. Among several recommendations and examples of good practices, the study concludes that those universities and libraries that do not state clearly any quality process in their institutions are those one which that forget essential elements and many details as to the description of range of services is concerned. Conclusion and recommendations extend to any university library that provides online information about its services. By writing cards that gather the different aspects to observe in each library we have weighted, based on the bibliography, each as unwise, desirable and excellent resulting in a report that collects recommendations for each element.
25-11-2010
usabilitat
interfícies
serveis
biblioteques
usabilidad
interfaces
servicios
bibliotecas
usability
interfaces
services
libraries
Academic libraries -- Quality control
Digital libraries
Biblioteques universitàries -- Control de qualitat
Biblioteques digitals
Bibliotecas universitarias -- Control de calidad
Bibliotecas digitales
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
article
         

Mostrar el registro completo del ítem