Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/2101

Semàntica del mot : propietats semàntiques de tres verbs de desplaçament
Pujol Sala, Maria
El treball té com a objectiu l'estudi de les propietats semàntiques d'un grup de verbs de desplaçament i els seus corresponents arguments. La informació sobre el tipus de complement que demana cada verb és important de cara a conèixer l'estructura sintàctica de la frase i oferir solucions pràctiques en tasques de Processament del Llenguatge Natural. L'anàlisi se centrarà en els verbs conduir, navegar i volar, a partir dels sentits bàsics que el Diccionari d'ús dels verbs catalans (DUVC) descriu per a cadascun d'aquests verbs i de les seves restriccions selectives. Comprovarem, mitjançant un centenar de frases extretes del Corpus d'Ús del Català a la Web de la Universitat Pompeu Fabra i del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, si en la llengua es donen només els sentits i usos descrits en el DUVC i quins són els més freqüents. Finalment, descriurem els noms que fan de nucli dels arguments en termes de trets semàntics.
El trabajo tiene como objetivo el estudio de las propiedades semánticas de un grupo de verbos catalanes de desplazamiento y sus correspondientes argumentos. La información sobre el tipo de complemento que pide cada verbo es importante de cara a conocer la estructura sintáctica de la frase y ofrecer soluciones prácticas en tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural. El análisis se centrará en los verbos conduir (conducir), navegar y volar, a partir de los sentidos básicos que el Diccionari d¿ús dels verbs catalans (DUVC) describe para cada uno de estos verbos y de sus restricciones selectivas. Comprobaremos, mediante un centenar de frases extraídas del Corpus d'Ús del Català a la Web de la Universitat Pompeu Fabra y del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, si en la lengua se dan sólo los sentidos y usos descritos en el DUVC y cuáles son los más frecuentes. Finalmente, describiremos los nombres que hacen de núcleo de los argumentos en términos de rasgos semánticos.
The work aims to study the semantic properties of a group of Catalan verbs of movement and their arguments. The information on the type of complement needed by each verb is important to know the syntactic structure of the sentence and provide practical solutions in Natural Language Processing. The analysis will be focused on the verbs conduir (drive), navegar (sail) and volar (fly), based on the meanings described in the Diccionari d'ús dels verbs catalans (DUVC) and their selection restrictions. We will check, analysing a hundred sentences from El Corpus d'Ús del Català a la Web de la Universitat Pompeu Fabra and the Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, if the language only uses the meanings of this verbs described in the DUVC and we will identify the most common uses. Finally, we will describe the names used as the head of the argument in terms of semantic features.
01-09-2010
Semàntica
Verb
Representació significat
Matriu de trets semàntics
Restriccions selecció
Anàlisi componencial
Semática
Verbo
Representación del significado
Matriz de rasgos semánticos
Restricciones de selección
Análisis componencial
Semantics
Verb
Meaning representation
Selection restriccions
Components analysis
Semantic features matrix
Catalan language -- Verb
Semantics
Català -- Verb
Semàntica
Catalán -- Verbo
Semántica
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/2101
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem