Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/13401

De què vas, tío? Gènere i llengua en la cultura juvenil;
ebook
Pujolar Cos, Joan
L'existència dels parlars juvenils ens recorda el fet que totes les formes de cultura, i les identitats mateixes de les persones, van estretament lligades a les maneres de parlar que els són pròpies. El que segueix és doncs una reflexió sobre aquest lligam, aquestes relacions tan estretes entre les cultures i les identitats per una banda, i les maneres de parlar i les llengües per l'altra. La primera part del llibre tracta sobre les diverses identitats de gènere que vaig detectar dins els grups estudiats. El lector es preguntarà potser què és això de les identitats de gènere, i per què són tan importants. Els estudis del gènere tracten sobre el funcionament de la divisió sexual en la nostra societat, és a dir, sobre els diversos papers que homes i dones tenen en el mercat laboral, en la política, en la família, etc. A partir de tots aquests conceptes, a la segona part del llibre procediré a explicar quines identitats i ideologies anaven associades a les diverses formes de parlar (argot juvenil, accent andalús) i a l'ús de les llengües catalana i castellana. I aquí es veurà també perquè és important estudiar les diverses veus que apareixen en la nostra parla.
La existencia de las hablas juveniles nos recuerda el hecho de que todas las formas de cultura, y las identidades mismas de las personas, están estrechamente ligadas a las formas de hablar que les son propias. Lo que sigue es pues una reflexión sobre este vínculo, estas relaciones tan estrechas entre las culturas y las identidades por una parte, y las maneras de hablar y las lenguas por otra. La primera parte del libro trata sobre las diversas identidades de género que detecté en los grupos estudiados. El lector se preguntará quizás qué es eso de las identidades de género, y por qué son tan importantes. Los estudios del género tratan sobre el funcionamiento de la división sexual en nuestra sociedad, es decir, sobre los diversos papeles que hombres y mujeres tienen en el mercado laboral, en la política, en la familia, etc. A partir de todos estos conceptos, en la segunda parte del libro procederé a explicar qué identidades e ideologías iban asociadas a las diversas formas de hablar (argot juvenil, acento andaluz) y al uso de las lenguas catalana y castellana. Y ahí se verá también porque es importante estudiar las diversas voces que aparecen en nuestra habla.
The existence of youth slang reminds us that all forms of culture and identities are closely linked to their forms of speech. What follows is thus a reflection on this link, such as close relationships between cultures and identities on the one hand, and ways of speaking and languages on the other. The first part of the book discusses the various gender identities detected in the groups studied. The reader may wonder what is that of gender identities, and why they are so important. Gender studies dealwith the functioning of the sexual division in our society, that is, about the different roles men and women are in the labor market, politics, family, etc. From these concepts, the second part of the book proceed to explain how identities and ideologies were associated with various forms of talk (slang youth, Andalusian accent) and the use of Catalan and Spanish languages.
08-05-2012
sociolingüística
identity
català
Barcelona
heteroglossia
multilingüisme
identitat
sociolingüística
Sociolinguistics
catalán
Catalan language
Barcelona
género
Gender
heteroglosia
heteroglossia
multilingüismo
multilingualism
identidad
Sociolinguistics -- Barcelona (Catalonia)
Youth -- Barcelona (Catalonia)
Catalan language -- Slang
Spanish language -- Slang
Catalan language -- Gender
Sociolingüística -- Barcelona (Catalunya)
Joventut -- Barcelona (Catalunya)
Català -- Argot
Castellà -- Argot
Català -- Gènere
Sociolingüística -- Barcelona (Cataluña)
Juventud -- Barcelona (Cataluña)
Catalán -- Argot
Castellano -- Argot
Catalán -- Género
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Book
Empúries
         

Mostrar el registro completo del ítem