Estratègies i metodologies per a la inclusió de l'alumnat nouvingut a les aules de parvulari
Serra i Blanch, Montse
El propòsit d’aquesta recerca és analitzar i descriure les estratègies metodològiques que es porten als centres educatius de Catalunya per promoure la inclusió de l’alumnat nouvingut a les aules d’educació infantil. Durant els últims anys hi ha hagut un augment considerable de matriculacions dins i fora de termini d’alumnat procedent d’altres països. En conseqüència, les escoles han hagut d’assumir, amb més força que mai, el repte de la diversitat lingüística, cultural i social. Per analitzar aquesta qüestió en la present recerca, s’ha partit de la realitat de dues escoles catalanes amb alumnat de característiques molt diverses. Una escola amb un percentatge baix de nouvinguts, i l’altra, amb un percentatge molt elevat. Aquesta anàlisi de les experiències a les dues escoles catalanes s’ha centrat en l’observació i analitzar les estratègies metodològiques que s’emprenen a l’escola. Tot i que el present treball té com a centre l’educació infantil, donat que estic cursant aquest grau de mestre/a, la incorporació de l’alumnat nouvingut no pot deslligar-se dels plantejaments globals de centre. Per tant, la recerca no s’ha cenyit exclusivament a l’educació infantil sinó que també ha tingut en compte el conjunt d’accions també de l’educació primària i, molt especialment, una de les estratègies centrals en l’acollida d’infants nouvinguts com són les aules d’acollida. Aquestes vetllen per la inclusió de l’alumnat a l’aula ordinària, la cohesió social de tot l’alumnat i la igualtat d’oportunitats en el camí cap a l’educació intercultural basada en el respecte i coneixement de les diverses cultures presents a l’aula.
The purpose of this research is to analyze and describe methodological strategies to carry out the schools of Catalonia to promote the inclusion of new students in kindergarten classrooms. In the last years there has been a considerable increase of enrollment inside and outside the enrolment period of students from other countries. Consequently, these schools have been assumed the challenge of linguistic, cultural and social diversity. To study this question in the present research, we start from the reality of two Catalan schools with pupils from different characteristics. One school has a low percentage of newcomers and the other school has a very high percentage. This analyze of experience in two Catalan schools has focused on observing and analyzing the methodologies that are undertaken at school. Although this work is to center in Infant education, since I’m studying this degree of teacher, the incorporation of newcomers cannot detach themselves from the comprehensive global center. Therefore, this research has not adhered exclusively to infant education, but also takes into account all shares of the primary education, and also, especially, one of the central strategies in the reception of newcomers, are as reception classes. These classrooms guarantee the inclusion of students in the ordinary classroom and the equal opportunities to set out to intercultural education based on respect and understanding of different cultures in the classroom.
05-2013
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2013_serra_montse_annexos.pdf 233.6 KB application/pdf Vista/Abrir
trealu_a2013_se ... trategies_metodologies.pdf 702.0 KB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem