Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10459.1/47326

Coneixements i usos lingüístics de l'estudiantat de la Universitat de Lleida (2012 / 2013). Estudi comparatiu dels resultats obtinguts el 1993/1994 amb els de l’actualitat
Estradé i Sanfeliu, Gina
Universitat de Lleida. Facultat de Lletres; Viana, Amadeu
El treball que teniu a les mans és una recerca sociolingüística que té com a objectiu l’anàlisi dels coneixements i els usos lingüístics de la Universitat de Lleida, a partir de la comparació dels resultats obtinguts a “Coneixements i usos lingüístics de l’estudiantat de la Universitat de Lleida” (Curs 1993/1994), un estudi impulsat des dels Servei de Llengua i Terminologia l’any 1993. L’elaboració del treball es divideix en tres etapes: l’etapa d’investigació, l’etapa d’organització i l’etapa d’interpretació. La primera etapa ha estat destinada a la recollida de dades. He demanat a un total de 1046 alumnes provinents de vint-i-un graus o especialitat diferents que contestessin un qüestionari. La segona etapa consisteix en l’organització de les dades. El primer que he fet ha estat entrar els resultats de cadascuna de les enquestes al programa ACCES, el qual m’ha permès fer les posteriors agrupacions partint sempre del model de 1993. Una vegada he tingut totes les agrupacions fetes, he fet tots els percentatges, gràfiques i taules al programa Excel. Finalment, quan ja he tingut tots els gràfics i taules confeccionats he passat ja a l’última etapa del treball: la interpretació de les dades. Primer he fet una lectura de cadascun dels gràfics i taules, comparant-los posteriorment amb els resultats obtinguts el 1993. Una vegada he tingut tots els comentaris fets he passat ja al més important: la redacció de les conclusions, on intento explicar els canvis més importants que he copsat.
The work that you are holding is a sociolinguistic research wich aims to analyze the knowledge and language use of the University of Lleida, from comparison of the results obtained "knowledge and use of language students university of Lleida (Course 1993/1994), a study promoted by the Language and Terminology Service in 1993. The development work is divided into three stages: the research stage, the organization stage and finally the acting one. The first stage was designed to collect data. I ordered a total of 1,046 students from twenty-one different degrees or specialty cover me a questionnaire. The second step is the organization of the data. The first thing I did was entering the results of each survey to ACCESS program, which allowed me to make the following groupings always starting from the 1993 model. Once I had done all the groups, I made all the percentages, graphs and tables using Excel program. Finally, when I had all the graphs and tables made. I've been able to start last stage of labor: the interpretation of the data. First I did a reading of every graphs and tables, comparing them with the results later in 1993. Once I had done all the comments I have already passed the most important thing: the redaction of the conclusions where I try to explain the most important changes I've noticed doing this work.
2013
Anàlisi dels coneixements
Usos lingüístics
Sociolingüística
Universitat de Lleida
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
cc-by-nc-nd
152 p.
bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
gestrades.pdf 1.777 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem