Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/5040

Sistema gestor d'empresa d'excavacions
Jansà Sánchez, Daniel
El següent document recull la documentació tècnica generada durant el desenvolupament del Sistema gestor d'empresa d'excavacions amb tecnologia J2EE i el conjunt de decisions que s'han pres per a portar-lo a terme en el termini previst.Aquest, es divideix principalment en 9 capítols:El primer, en el que es defineixen les característiques principals per a la gestió del projecte.En el segon recull els requeriments, l'anàlisi i el disseny del mateix projecte,acompanyats dels respectius diagrames de casos d'ús i de seqüència.En el tercer es descriu el model de dades utilitzat.El quart està format pel model físic del sistema on es defineix la arquitectura, lescaracterístiques tècniques principals del sistema i de la seva implementació, i les decisions adoptades durant el desenvolupament.El cinquè és un recull dels canvis realitzats sobre el disseny original.El sisè està dedicat a les proves de testeig realitzades un cop finalitzat el desenvolupament.El setè, és un manual d'instal·lació, on es descriuen les especificacions necessàries i els passos a seguir per a poder-lo desplegar.En el vuitè es fa una breu valoració econòmica de l'aplicació conjuntament amb un estudi d'oportunitat.I el novè, on es descriuen les conclusions sobre la realització d'aquest treball de final de carrera.
El siguiente documento recoge la documentación técnica generada durante el desarrollo del Sistema gestor de empresa de excavaciones con tecnología J2EE y el conjunto de decisiones que se han tomado para llevarlo a cabo en el plazo previsto.Este, se divide principalmente en 9 capítulos:El primero, en el que se definen las características principales para la gestión del proyecto.En el segundo recoge los requerimientos, el análisis y el diseño del mismo proyecto,acompañados de los respectivos diagramas de casos de uso y de secuencia.En el tercero se describe el modelo de datos utilizado.El cuarto está formado por el modelo físico del sistema donde se define la arquitectura, las características técnicas principales del sistema y de su implementación, y las decisiones adoptadas durante el desarrollo.El quinto es una recopilación de los cambios realizados sobre el diseño original.El sexto está dedicado a las pruebas de testeo realizadas una vez finalizado el desarrollo.El séptimo, es un manual de instalación, donde se describen las especificaciones necesarias y los pasos a seguir para poder desarrollar.En el octavo se hace una breve valoración económica de la aplicación conjuntamente con un estudio de oportunidad.Y el noveno, donde se describen las conclusiones sobre la realización de este trabajo de fin de carrera.
The following document contains the technical documentation generated during the development of the business manager of excavation with J2EE technology and all decisions have been taken to carry out on schedule.This is mainly divided into 9 chapters:The first, which defines the main features of project management.In the second includes requirements, analysis and design of the project,accompanied by the respective use case diagrams and sequence.The third section describes the data model used.The fourth consists of the physical model of the system where the architecture defines the technical characteristics of the system and its implementation, and decisions taken during development.The fifth is a compilation of the changes made in the original design.The sixth is devoted to testing tests performed after completion of the development.The seventh, is an installation manual, which describes the necessary specifications and the steps to follow to develop.The eighth is a brief economic assessment of the application in conjunction with a study of opportunity.And the ninth, which describes the findings on the performance of this work limit.
04-11-2010
JEE
Hibernate
Maven
Spring
Struts
MySql
JEE
JEE
Hibernate
Hibernate
Maven
Maven
Spring
Spring
Struts
Struts
MySql
MySql
Application software -- Development
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Software de aplicación -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem