Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/773

Normalització d'un volum d'arxius en format MP3
Domènech Lozano, Albert
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest projecte es pot dividir en tres parts: una primera part d'extracció dels components freqüencials de les trames d'arxius MP3, una segona part d'anàlisi i càlcul d'un factor de normalització a partir de les dades dels components freqüencials de diversos arxius MP3, i una última part amb la modificació correcta dels guanys de les trames dels arxius MP3 a partir del factor de normalització generat en la part anterior. En aquest treball de final de carrera s'implementen la primera i la tercera de les parts descrites anteriorment.
El proyecto se puede dividir en tres partes: una primera parte de extracción de los componentes frecuenciales de las tramas de archivos MP3, una segunda parte de análisis y cálculo de un factor de normalización a partir de los datos de los componentes frecuenciales de varios archivos MP3, y una última parte con la correcta modificación de las ganancias de las tramas de los archivos MP3 a partir del factor de normalización generado en la parte anterior. En el presente trabajo de fin de carrera se implementan la primera y la tercera de las partes descritas anteriormente.
This project can be divided into three parts: a first part with the extraction of the frequential components of the trails of MP3 files, a second with an analysis and calculation of a normalization factor on the basis of the data of the frequential components of various MP3 files, and a final one with the correct modification of the gains of the trails of MP3 files on the basis of the normalization factor generated in the previous part. In this Final Degree Project, the first and third parts described above are implemented.
10-06-2010
MP3 (Audio coding standard)
Electronic data processing
MP3 (Norma de codificació perceptual)
Informàtica
MP3 (Norma de codificación perceptual)
Informática
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/773
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem