Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/25344

Rehabilitació dels banys de Sant Elm a Sant Feliu de Guíxols : els banys més antics de la costa brava;
Modalitat practicum. Empresa: despatx d'arquitectura Albert & CO
Peig Font, Marc
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Berasategui Berasategui, Delfina; Pla Gisbert, Alberto
[CATALÀ] La realització del Treball Final de Grau en modalitat Pràcticum ha estat realitzat al despatx d’arquitectura de l’Albert Pla i Gisbert & CO.. En aquest despatx he pogut posar en pràctica tots els coneixements apresos durant la carrera d’Enginyeria en l’Edificació. Albert Pla Arquitectes és un despatx que és dedica, tant en l’àmbit públic com privat, a la diagnosi de patologies, a la rehabilitació i restauració de edificis. La meva participació en el despatx ha estat la de formar-me tot participant en: - Elaboració de la “Documentació Bàsica” del projecte de rehabilitació dels Banys de Sant Elm a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona). Els Banys de Sant Elm a Sant Feliu de Guíxols van ser construïts l’any 1922, una iniciativa pionera i amb vocació de qualitat amb “la finalitat de delimitar i condicionar un espai de platja, la Badia de Sant Feliu, per destinar-lo al bany i al lleure de les persones benestants, a recer de mirades tafaneres” (revista cultural L’Arjau num.60)., i es van anar transformant i adequant fins que van acabar tancant les seves portes. Actualment el propietari de la concessió de l’edifici, vol restaurar els banys per tornar a l’edifici el caràcter que tenia els seus orígens i oferir un nou ús en el seu interior per satisfer les necessitats tant del propietari com de les necessitats del poble. - Seguiment d’obra del projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Domènech a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona). L’encàrrec, realitzat per un particular, proposa la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar existent entre mitgeres per adequar-lo a les necessitats actuals d’ús i gaudi del propietari. El projecte proposa conservar tot el volum edificat i tot el que sigui possible del conjunt edificat de la finca, com parets, pavimentació, sostres, etc. Es farà una restauració integra de l’immoble per tal de donar compliment a les exigències mínimes del Decret d’Habitabilitat actual i es proposa la construcció d’un forjat entre la planta primera i la coberta, amb la previsió per a una futura planta pis. - Desenvolupament de la documentació gràfica de l’Estudi Tècnic sobre l’estat de la finca situada al carrer Camí Ral 34-38, de Caldes d’Estrac (Barcelona). L’estudi encarregat al despatx per un particular, té per objecte la redacció i anàlisi detallat de l’estat estructural i patològic actual de la finca per tal de poder determinar les actuacions que s’han d’emprendre per a resoldre qualsevol tipus de lesió ocasionada per l’estat de conservació de l’immoble. - Cooperació en l’organització, redacció i desenvolupament de documentació gràfica del procés de remodelació del mercat de Sant Antoni (Fase 3), rehabilitació de l’edifici patrimonial i la consolidació de l’estructura i la nova coberta. L’encàrrec en conjunt amb un altre empresa té la finalitat de detallar el procés constructiu de la Fase 3 del Mercat de Sant Antoni per tal de organitzar el procés constructiu, determinar el temps efectiu d’execució i controlar els procediments de control i direcció de la fase executiva de l’obra. També he donat suport, tot i que de superficialment, en els projectes de rehabilitació del Bloc de habitatges a l’avinguda Meridiana, a la proposta de construcció d’una nova sortida d’emergència per a l’hotel Gallery al carrer Provença i a la realització de certificats energètics. [ANGLÈS] The completion of final career project work, Pràticum option, has been carried out in the architecture’s office of Albert Pla ARCH & CO. In this office I was able to put into practice all the knowledge learned during the building engineering career. Albert Pla Architects is a firm that is dedicated, in both the public and private sphere, in the diagnosis of pathologies, in the rehabilitation and restoration of buildings. My participation in the firm has been to train me by participating in: - Development The 'Basic Information' of the rehabilitation project of the Baths of SanT Elm in San Feliu (Baix Emporda, Girona): The Baths of San Telmo in San Feliu were built in 1922, a pioneering initiative and commitment to quality "in order to delimiting and of conditioning a beach space, the Bay of Sant Feliu, to allocate them to bathroom and leisure of people wealthy people, and out of the look of the onlookers (cultural magazine L’Arjau num. 60.), the Baths were adapted and transformed till they were finally closed. Currently the owner of the building’s concession wants to restore it back to its original characteristics and offer a new use in its interior to meet the needs of the owner and also the visitors. - Follow-up of the rehabilitation work for the renewal of a single family dwelling located in Sant Domenech street at Sant Feliu de Guíxols (Baix Emporda, Girona): The request, made by a private person, proposes the restoration of a single-family house that exists between dividing walls to adapt it to the current needs of use and enjoyment of the owner. The project aims to preserve the entire volume built and also every possible building's original items, such as walls, flooring, ceilings, etc. It will be a restoration of the whole building in order to comply with the minimum requirements of the current habitability regulations and it is proposed the construction of slab between the first floor and the roof, thinking in an additional future floor. - Development of the graphical documentation of the technical study on the condition of the property located on the street Camí Ral 34-38, of Caldes d'Estrac (Barcelona): The study commissioned to the firm by a private person, has the objective of status report on the structural and pathological condition of the property in order to decide the actions that have to be taken to solve any type of injury caused by an non adequate conservation of the property. - Cooperation in organizing, writing and development of graphic documentation of the process of renovation of the San Antoni Market (phase 3), rehabilitation of the hereditary building and the consolidation of the structure and the new rooftop. The Commission, jointly with another company, has the purpose of detailing the construction process of phase 3 of the Sant Antoni market in order to organize the construction process, determining the time of execution, control procedures and management of the executive work's phase. I have also supported, although superficially, in projects for the rehabilitation of the housing block at the Meridiana Avenue, on the proposal of construction of a new emergency exit for the hotel Gallery in Carrer Provença and carry out energy certificates.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Rehabilitació d’edificis
Dwellings--Remodeling
Edificis--Remodelació
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem