Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/232983

Action Research : the first steps to start up a pilot experiment in heritage education
Sprünker Cardo, Janine
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Museologia, museografia, TIC i patrimoni. MUSEIA
Peer-reviewed
Les relacions entre els museus i les escoles canvien amb l'ús d'internet. Volem analitzar com aquestes noves relacions tenen lloc a una escala nacional. És important analitzar aquestes noves relacions possibles, que són producte de canvis socials i tecnològics, ja que permeten noves interaccions i participació, al mateix temps que demanen canvis en les formes d'organització, la gestió de recursos web i els models d'ensenyament i aprenentatge. Concretament, les xarxes d'aprenentatge poden establir una nova forma de relació entre els museus i les escoles, i els recursos educatius en línia amb contingut sobre patrimoni cultural poden oferir oportunitats d'aprenentatge i recursos de coneixement més enllà dels límits de l'ensenyament formal. Tanmateix, calen projectes experimentals per a efectuar proves i veure com aquests tipus de pràctiques d'ensenyament i aprenentatge funcionaran en un context social i cultural concret. Així, doncs, la recerca activa pot contribuir al desenvolupament d'una experiència d'aprenentatge, basat en la reflexió i l'acció. L'objectiu d'aquesta experimentació és obtenir un model de treball i millors pràctiques per a aprendre i ensenyar en xarxes d'aprenentatge formades per gestors, professors i estudiants de patrimoni en què els membres produeixin i utilitzin recursos educatius en línia amb contingut de patrimoni cultural. Els resultats d'aquest projecte empíric seran comprovats amb resultats de la primera part metodològica de la tesi doctoral per a obtenir un model que es pugui exportar a altres contextos.
Las relaciones entre los museos y las escuelas cambian con el uso de internet. Queremos analizar cómo estas nuevas relaciones tienen lugar a una escala nacional. Es importante analizar estas posibles nuevas relaciones, que son producto de cambios sociales y tecnológicos, ya que permiten nuevas interacciones y participación, a la vez que requieren cambios en las formas de organización, la gestión de recursos web y los modelos de enseñanza y aprendizaje. Concretamente, las redes de aprendizaje pueden establecer una nueva forma de relación entre los museos y las escuelas, y los recursos educativos en línea con contenido de patrimonio cultural pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje y recursos de conocimiento más allá de los límites de la enseñanza formal. No obstante, existe una necesidad de proyectos experimentales para realizar pruebas para ver cómo estos tipos de prácticas de enseñanza y aprendizaje funcionarán en un contexto social y cultural concreto. Así pues, la investigación-acción puede contribuir al desarrollo de una experiencia de aprendizaje, basado en la reflexión y las acciones. El objetivo de esta experimentación es obtener un modelo de trabajo y mejores prácticas para el aprendizaje y la enseñanza en redes de aprendizaje formadas por gestores, profesores y estudiantes del patrimonio en las que los miembros produzcan y utilicen recursos en línea con contenido de patrimonio cultural. Los resultados de este proyecto de investigación empírico serán comparados con los resultados de la primera parte metodológica de la tesis doctoral para obtener un modelo que pueda ser exportado a otros contextos.
The relationships between museums and schools are changing through the use of internet. We want to analyse how these new relationships occur at a national level. It is important to analyse these possible new relationships, which are the product of social and technological changes. They allow for new interactions and participation whilst requiring changes in the forms of organisation, web resource management, and teaching and learning models. Specifically, learning networks can establish a new form of relationship between museums and schools and educational online resources with cultural heritage content can offer learning opportunities and knowledge resources beyond the boundaries of formal education. However, there is a need for experimental projects to test the evidence and to see how these kinds of teaching and learning practices will work within a concrete social and cultural context. Thus, Action Research can contribute to the development of a learning experience, based on reflection and actions. The aim of this experimentation is to obtain a working model and best practices for learning and teaching in learning networks shaped by heritage managers, teachers and students where the members produce and use educational online resources with cultural heritage content. The results of this empirical research project will be compared with results from the first methodological part of the PhD thesis to obtain a model that can be exported to other contexts.
2014-06-13
Cultural property -- Study and teaching (Secondary)
High school
Patrimoni cultural -- -- Educació secundària
Educació secundària obligatòria
Patrimonio cultural -- Enseñanza secundaria
Enseñanza secundaria
© Janine Sprünker, 2008. © FUOC, 2008
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters