Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/224607

El impacto de las TIC en la empresa turística : el caso de Cataluña
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Lladós Masllorens, Josep; Garay Tamajón, Lluís
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Observatory of the New Economy. ONE
En aquest article s'aporten proves de l'impacte positiu que té l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'empresa turística catalana. La transcendència que en els darrers anys ha adquirit el mercat turístic català en el context europeu el converteix en un laboratori d'anàlisi idoni per al sector. Els resultats obtinguts posen de manifest que l'ús d'aquestes tecnologies s'acompanya d'un major grau d'internacionalització de l'empresa, el desenvolupament de canvis organitzatius i la implantació de noves estratègies competitives, cosa que dóna lloc a un model de negoci allunyat de les concepcions tradicionals del sector. A més, l'ús estratègic de les TIC afavoreix l'ús de mà d'obra més qualificada, un servei més personalitzat i una major proximitat a proveïdors i distribuïdors. Tanmateix, és en el procés d'innovació empresarial on l'impacte positiu de les TIC és percep més, atès que el seu ús ha contribuït a superar alguns dels obstacles existents, a interioritzar el procés en el si de l'empresa i a fer més partícips els mateixos treballadors, i això ha donat com a resultat una àmplia diversitat d'innovacions de tota mena (de producte, de procés i organitzatives). La participació en xarxes de cooperació, el fet de tenir treballadors amb un nivell educatiu elevat i l'aplicació intensiva de les TIC han estat elements indispensables en aquest procés innovador. Finalment, gràcies a l'ús de les TIC i el seu impacte en la innovació, però també al canvi organitzatiu dins l'empresa, s'han millorat els registres de productivitat, amb la qual cosa s'afavoreix una major competitivitat en un context canviant i de forta pressió de l'entorn.
En este artículo se aportan pruebas del impacto positivo que tiene la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la empresa turística catalana. La trascendencia que en los años recientes ha adquirido el mercado turístico catalán en el contexto europeo lo convierte en un laboratorio de análisis idóneo para el sector. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el uso de estas tecnologías se acompaña de un mayor grado de internacionalización de la empresa, el desarrollo de cambios organizativos y la implementación de nuevas estrategias competitivas, lo que da lugar a un modelo de negocio alejado de las concepciones tradicionales del sector. Asimismo, el uso estratégico de las TIC favorece el empleo de mano de obra más cualificada, un servicio más personalizado y una mayor proximidad a proveedores y distribuidores. Sin embargo, es en el proceso de innovación empresarial donde el impacto positivo de las TIC es más apreciable, ya que su uso ha contribuido a superar algunos de los obstáculos existentes, a interiorizar el proceso en el seno de la empresa y a hacer más partícipes a los propios trabajadores, lo que ha dado como resultado una amplia diversidad de innovaciones de todo tipo (de producto, de proceso y organizativas). La participación en redes de cooperación, el empleo de trabajadores con un nivel educativo elevado y la aplicación intensiva de las TIC han sido elementos indispensables en este proceso innovador. Finalmente, gracias al uso de las TIC y su impacto en la innovación, pero también al cambio organizativo dentro de la empresa, se han mejorado los registros de productividad; ello favorece una mayor competitividad en un contexto cambiante y de fuerte presión del entorno.
This article provides evidence of the positive impact of the application of information and communication technology (ICT) on the Catalan tourist industry. The importance gained in recent years by the Catalan tourist market in the European context makes it an ideal laboratory for analysing the sector. The results gained show how the use of this technology leads to a higher level of internationalisation of the industry, development of organisational changes and introduction of new competitive strategies, which lead to a business model that is far removed from the traditional conceptions of the sector. Likewise, the strategic use of ICT leads to employment of a better qualified workforce, a more personalised service and closer links with suppliers and distributors. Nonetheless, the positive impact of ICT stands out most in the process of business innovation, as its use has contributed to overcoming some of the obstacles that existed, to integrating this process into the heart of the business and making the workers themselves more involved, providing as a result a wide range innovations (in terms of products, processes and organisation). Participation in cooperative networks, employing workers with higher levels of education and the intensive application of ICT have been key factors in this innovative process. Finally, thanks to the use of ICT and its impact on innovation, but also thanks to organisational change in the industry, improvements have been seen in productivity, which aids greater competitiveness in a changing context and high-pressure environment.
2014-03-01
Tourism -- Labor productivity
Tourism -- Technological innovations
Tourism -- Information technology
Turisme -- Productivitat laboral
Turisme -- Innovacions tecnològiques
Turisme -- Tecnologia de la informació
Turismo -- Productividad laboral
Turismo -- Innovaciones tecnológicas
Turismo -- Tecnología de la información
© Jordi Vilaseca Requena, Joan Torrent Sellens, Josep Lladós Masllorens, Lluís Garay Tamajón, 2006. © FUOC, 2006
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Insterdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Lladós Masllorens, Josep; Garay Tamajon, Lluís
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal i Cusí, Pilar; Garay Tamajon, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
 

Coordination

 

Supporters