Control de la derivació de l'aigua de reg de Masjoan
Masferrer Caralt, Gerard
RESUM Masjoan és una masia del segle XII on resideix la família Masferrer des del 1710. Actualment a Masjoan l’activitat principal és el cultiu i venta de plantes ornamentals, i l’explotació forestal per obtenir fusta. Pel que fa a l’aigua, tant per a la realització de l’activitat professional com per al subministrament de la casa, aquesta prové de mines d’aigua natural situades en la finca. L’objectiu d’aquest TFC ha estat dissenyar un sistema autònom per automatitzar el procés de derivació de l’aigua procedent d’una mina, i d’aquesta manera aprofitar millor els recursos naturals dels que és disposa. El desenvolupament d’aquest sistema, comprèn la selecció i configuració de sensors i actuadors, el disseny del circuit amb la realització de la placa, el disseny del sistema d’alimentació autònom, el software que controla el sistema, i dimensionar la resta d’elements de la instal•lació. Tot el sistema està controlat per un microcontrolador PIC16F876 i alimentat per un mòdul solar de 4W. En el disseny s’ha procurat, sobredimencionar les diferents etapes per possibles ampliacions o modificacions del sistema i que el circuit procures optimitzar el consum d’energia. Com a conclusions cal dir que s’han assolit els objectius proposats amb èxit. S’ha aconseguit un disseny funcional i estable que actualment es troba en funcionament.
SUMMARY Masjoan is a twelfth century farmhouse where the Masferrer’s family resides since 1710. Masjoan’s main activity is the cultivation and sale of ornamental plants and forest exploitation in order to obtain wood. The water comes from the natural mines located in the same area and it serves for the realization of the main activity as well as the water supply for the house. The aim of this project is to design an autonomous system to automate the process of deriving water from a mine, obtaining a better use of this natural resource. The development of this system includes the selection and configuration of sensors and actuators, the design of the circuit board , the desing of the autonomous power system, and also the software design and other elements in the installation The entire system is controlled by a PIC16F876 microcontroller and powered by a solar module 4W. During the design it has been tried to oversize the different stages for possible extensions or modifications of the system and has tried to optimize the energy consumption. As a conclusion it has to be said that proposed objectives have been achieved successfully. It also has been achieved a stable and functional design that nowadays is currently running.
26-07-2010
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2010_masferrer_gerard_control.pdf 5.493 MB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem