Regulador de llum controlat per ordinador
Martín Humanes, David
El llum electric és un tipus d’energia amb la que s’il•lumina tot el món i s’utilitza tant per a il•luminar la nit com per a disposar de llum addicional durant el dia. L’energia es pren directament de la xarxa de subministrament elèctric i permet encendre tot tipus de focus i bombetes. Actualment la necessitat de controlar la intensitat lumínica de focus és de gran utilitat i es poden veure exemples en escenaris de teatres, concerts musicals, domòtica bàsica a vivendes, botigues, restaurants, etc. on s’incorporen aparells òptims per aquest control. Aspectes com la programació d’encesa, apagat i intensitat desitjada de focus a una hora convinguda facilita el fet de fer-ho manualment i disposar de més temps propi. L’objectiu principal d’aquest treball és dissenyar i construir un regulador de llum controlat per ordinador capac de regular la intensitat lumínica de 8 focus independentment l’un de l’altre. El control de regulació s’efectua mitjancant un programa informàtic compatible amb ordinadors que incorporin el sistema operatiu Windows i és programable en el temps permetent seleccionar la intensitat desitjada a diferents hores del dia seleccionat. Com a conclusions es pot destacar un estalvi energètic al regular la intensitat dels focus evitant així la permanent connexio a una tensió màxima de 230 VAC i la oportunitat de construir un regulador de llum amb els documents subministrats.
SUMMARY The electric light is a kind of energy that illuminates the whole world, being used to illuminate the night and to provide additional light during the day. This light is powdered directly from the electricity grid and allows the activation of all types of light bulbs and focus. Currently the need to control the light intensity of focus is nowadays useful and it can bee seen on stage theatres, concerts, home automation, shops, restaurants, etc. where optimal devices are incorporated for this control. Aspects like the on, off and the required intensity focus programming at the desired hour, makes it easier than do it manually and you can have more own time. The main objective of this work is to design and build a computer controlled dimmer to regulate the light intensity of 8 focuses independently of each other. The regulation control is performed by a computer program compatible with computers that include Windows operating system and it is programmable in time allowing to select the light intensity to be regulated at the wished hour of the selected day. The most out-standing conclusions are the energy saving when the light intensity is regulated avoiding the permanent connection to a maximum voltage of 230 VAC and the opportunity of build a computer controlled dimmer with the documents supplied.
26-07-2010
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2010_martin_david_regulador.pdf 4.343 MB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem