Com influencia la pràctica Dalcroze en l'estimulacio de les diferents capacitats dels infants
Pous Casals, Ester
Aquest treball consta d’un procés d’investigació en el qual hi podem trobar la corroboració de la pregunta inicial sobre com influencia la pràctica Dalcroze en l’estimulació de les diferents capacitats dels infants. Aquest mètode consisteix en estimular la coordinació i la maduresa personal de l’infant i està basat en el moviment i la percepció del ritme. Basant-me en el què diuen alguns autors i pedagogs s’han comprovat les hipòtesis a partir d’una investigació. Per poder investigar aquest fet s’han realitzat una sèrie d’observacions de diferents sessions de música amb infants de tres a set anys de dues escoles diferents. En una de les escoles, en la qual s’ha estat investigant, els alumnes fan música a partir del mètode Dalcroze i a l’altre escola no. A partir de les observacions de totes les sessions de música s’ha analitzat i comparat les dues maneres de treballar la música i les capacitats que es poden desenvolupar treballant la música d’una manera vivencial i dinàmica. Per fer la part pràctica s’ha utilitzant una metodologia qualitativa la qual investiga si a partir de la rítmica Dalcroze es poden estimular les diferents capacitats dels infants. Les dades han estat recollides en una graella d’observació on hi ha transcrita cada una de les sessions de música de les dues escoles, també han estat recollides a partir de les gravacions de totes les sessions i dues entrevistes realitzades a les professores de música. A partir d’aquí ha començat el procés d’investigació i anàlisi.
This paper consists of an investigation process in which we can find the corroboration of the initial question about how the practice of Dalcroze influences in the stimulation of different capacities in children. This method consists of stimulating the coordination and personal maturity of infants and it is based on the movement and the perception of rhythm. Taking into account what is said by some authors and pedagogues, the hypothesis have been proven through an investigation. To be able to investigate this fact, several observations of some music sessions with children aged between three and seven years old from different schools have been done. In one of the schools in which the investigations have been done music is taught through the Dalcroze method while in the other school it is not. After all the observations of all music sessions, both method of doing music have been analysed and compared, as well as the capacities that can be developed by doing music in an existential and dynamic way. To do the practical part, a qualitative methodology has been used. It investigates if, from the Dalcroze rhythmic, different capacities of children can be stimulated. Data has been collected in an observation graphic in which every music session of both schools is transcribed. Data has also been collected in all session’s recordings and two interviews of music teachers. From that point the process of investigation and analysis has started.
05-2013
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2013_pous_ester_annexos.pdf 289.3 KB application/pdf Vista/Abrir
trealu_a2013_pous_ester_com_influencia.pdf 346.4 KB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem