L’Escolarització compartida: el cas de la Laia
Gomez Garcia, Anna
Actualment s’està donant molt pes al fet d’incloure dins l’aula a tot aquell alumnat amb necessitats educatives especials per tal de fomentar la inclusió. Aquest fet i com a persona que visc el dia a dia amb persones amb diversitat funcional ha fet que hem plantegi molts dubtes i reptes sobre la inclusió. Així doncs, vaig pensar que seria interessant observar, descriure i analitzar com viu un infant amb diversitat funcional la seva escolarització dins una aula ordinària i dins una aula d’educació especial. La principal participant de la investigació ha estat la Laia, una nena de 10 anys la qual realitza escolarització compartida. La seva família i les tutores dels dos centres han col·laborat en la investigació aportant informació. El mètode utilitzat per a la investigació ha estat una recerca qualitativa a partir de l’anàlisi d’un estudi de cas utilitzant les entrevistes amb la família i els tutors de la Laia, l’observació de Laia dins l’horari escolar i les notes de camp com a instruments de recollida de dades. Com a conclusions pensem que la inclusió d’aquells infants amb diversitat funcional dins l’aula ordinària és molt important ja que els ajuda a viure en un àmbit amb total normalitat i fomenta el respecte de la gent que els envolta. Cal fomentar les situacions d’inclusió amb l’ús d’estratègies com poden ser el treball cooperatiu o establint bones relacions amb la gent que els envolta.
Currently we are giving much weight to the fact of inclusion in the classroom all those students with special needs to promote inclusion. I’m a person who lives every day with people who have disabilities and I have raised many questions and challenges about inclusion. So I thought it would be interesting to observe, describe and analyse how a child with disabilities live their schooling in a classroom and in a special education classroom. The main participant of the research has been Laia, a girl of 10 years which makes shared education. His family and teachers of the two schools have collaborated in the investigation by providing information. The method used for this research is a qualitative research based on the analysis of a case study using interviews with family and teachers of Laia, Laia observation within the school timetable and notes field as instruments for data collection. In summary we believe that the inclusion of these children with disabilities in the classroom is very important as it helps to live in an area as normal and promotes respect for the people around them. We need to encourage the inclusion of situations with the use of strategies such as cooperative work and establishing good relationships with the people around them.
05-2013
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2013_gomez_anna_annexos.pdf 886.5 KB application/pdf Vista/Abrir
trealu_a2013_go ... olaritzacio_compartida.pdf 830.7 KB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem