Recommended citation for this document

Recasens Bonet, Josep. "Nous derivats del 1-1'-bisnaftalè en el camp de l'enantioreconeixement: enantiodiferenciació i síntesi enantioselectiva". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/97200>. [Consulta: 27-04-18].