To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/287

Govern electrònic i serveis públics : un estudi de cas sobre el portal interadministratiu CAT365. Informe de recerca
Aibar Puentes, Eduard; Urgell, Ferran
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Aquest estudi analitza els usos de les TIC a l'administració autonòmica catalana. De forma més específica, l'estudi se centra en la interacció entre l'ús d'un vessant concret de les TIC, la xarxa Internet, per part de l'administració pública, i determinats aspectes centrals d'aquest tipus d'institucions: la seva organització i estructura internes, la provisió de serveis públics o la relació amb altres agents socials. Hem analitzat, doncs, el fenomen del govern electrònic en el marc particular de la Generalitat de Catalunya, estudiant-ne el grau de desenvolupament i penetració, les seves característiques més remarcables i els problemes més importants que s'hi plantegen. El projecte de recerca es concreta en un estudi de cas sobre un projecte d'innovació específic però de gran abast, que es trobava en el moment de realització de l'estudi en la seva primera fase d'implementació: el projecte Administració Oberta de Catalunya (AOC). Concretament ens hem centrat en el vessant d'aquesta iniciativa pública que es concretava en la creació d'un portal interadministratiu a Internet, el portal www.cat365.net, destinat a proveir electrònicament serveis públics de totes les administracions que operen a Catalunya. L'estudi analitza les transformacions internes de l'administració que s'hi poden trobar associades i els elements que les condicionen, tant positivament com negativa. Igualment, intentem analitzem el que aquestes transformacions poden suposar per a la relació entre els ciutadans i les institucions públiques.
Este estudio analiza los usos de las TIC en la administración autonómica catalana. De forma más específica, el estudio se centra en la interacción del uso de una vertiente concreta de las TIC, la red Internet, por parte de la Administración pública, y determinados aspectos centrales de este tipo de instituciones: su organización y estructura internas, la provisión de servicios públicos o la relación con otros agentes sociales. Hemos analizado, pues, el fenómeno del gobierno electrónico en el marco particular de la Generalitat de Catalunya, estudiando su grado de desarrollo y penetración, sus características más destacables y los problemas más importantes que se plantean. El proyecto de investigación se concreta en un estudio de caso sobre un proyecto de innovación específico pero de gran alcance, que en el momento de la realización del estudio se encontraba en su primera fase de implementación: el proyecto Administración abierta de Catalunya (AOC). Concretamente, nos hemos centrado en la vertiente de esta iniciativa pública que se concretaba en la creación de un portal interadministrativo en Internet, el portal www.cat365.net, destinado a proveer electrónicamente servicios públicos de todas las administraciones que operan en Catalunya. El estudio analiza las transformaciones internas de la Administración que pueden encontrarse asociadas a él y los elementos que las condicionan, tanto positiva como negativamente. Igualmente, intentamos analizar lo que estas transformaciones pueden suponer para la relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas.
This study analyses the uses of ICT in the Catalan regional administration. More specifically, the study focuses on the interaction between the use of one particular facet of ICT -the internet- by the public administration and certain fundamental aspects of this kind of institution: its internal structure and organisation, provision of public services or the relationship with other social agents. We have thus analysed the phenomenon of e-government in the specific framework of the Catalan government, the Generalitat de Catalunya, studying the level of development and penetration, the most eye-catching characteristics and the most important problems arising. The research project involved a case study of a specific, but wide-ranging, innovation project which was in the study phase of its first stage of deployment: the Administració Oberta de Catalunya (AOC, Catalonia's Open Administration) project. Specifically, we focused on the part of this public initiative linked to the creation of an inter-administrative portal on the Internet, the www.cat365.net portal, which is designed to provide the public services offered by all the administrations operating in Catalonia electronically. The study analyses the associated internal changes in the administration and the elements that condition these, whether positively or negatively. Likewise, we look to analyse what these changes may lead to in terms of the relationship between citizens and public institutions.
2010-11-26
Internet in public administration -- Catalonia
Information society -- Catalonia
Administració electrònica -- Catalunya
Societat de la informació -- Catalunya
Internet en la administración pública -- Cataluña
Sociedad de la informació -- Catalunya
Els informes del Projecte Internet Catalunya (PIC) estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (IN3-UOC) i el suport de la Generalitat de Catalunya, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca
External research report
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters