Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/1286

Mètodes empírics en lingüística cognitiva
Coll-Florit, Marta
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Language Processing Group. LPG
Peer-reviewed
Una de les conseqüències fonamentals de l'auge de les tecnologies lingüístiques és que han posat de manifest la complexitat del fenomen lingüístic i la necessitat de desenvolupar coneixements exhaustius i interdisciplinaris sobre tots els aspectes del llenguatge. Per a avançar, cal el treball empíric i conjunt de lingüistes, psicòlegs, neuròlegs i informàtics. Concretament, un dels principals problemes amb què topen les tecnologies del llenguatge és que han de resoldre l'ambigüitat intrínseca a les llengües, com és el cas de l'ambigüitat que presenten els verbs polisèmics. Per tant, ens trobem amb la necessitat de disposar de criteris formals per a identificar i destriar sentits verbals. En aquest article presentem l'aspecte lèxic o Aktionsart com un dels criteris clau per a l'establiment de sentits verbals.Amb l'objectiu final de proposar un model formal de representació de les categories aspectuals que sigui implementable computacionalment i que, alhora, estigui motivat cognitivament, s'ha desenvolupat un experiment psicolingüístic per a avaluar empíricament l'estatus cognitiu de la macrodistinció aspectual entre estats i esdeveniments i, de manera relacionada, per a validar la relació entre aspecte i polisèmia verbal. En aquest article presentarem en detall la metodologia seguida per a confeccionar la mostra experimental, el disseny i l'aplicació de l'experiment dut a terme, i també un avenç dels primers resultats que apunten a la verificació de les hipòtesis de partida.
Una de las consecuencias fundamentales del auge de las tecnologías lingüísticas es que han puesto de manifiesto la complejidad del fenómeno lingüístico y la necesidad de desarrollar conocimientos exhaustivos e interdisciplinarios sobre todos los aspectos del lenguaje. Para avanzar, hace falta el trabajo empírico y conjunto de lingüistas, psicólogos, neurólogos e informáticos. Concretamente, uno de los principales problemas con que topan las tecnologías del lenguaje es que tienen que resolver la ambigüedad intrínseca de las lenguas, como es el caso de la ambigüedad que presentan los verbos polisémicos. Por lo tanto, nos encontramos con la necesidad de disponer de criterios formales para identificar y distinguir sentidos verbales. En este artículo presentamos el aspecto léxico o Aktionsart como uno de los criterios clave para el establecimiento de sentidos verbales. Con el objetivo final de proponer un modelo formal de representación de las categorías aspectuales que sea implementable computacionalmente y que, al mismo tiempo, esté motivado de forma cognitiva, se ha desarrollado un experimento psicolingüístico para evaluar empíricamente el estatus cognitivo de la macrodistinción aspectual entre estados y acontecimientos y, de forma relacionada, para validar la relación entre aspecto y polisemia verbal. En este artículo presentaremos en detalle la metodología seguida para confeccionar la muestra experimental, el diseño y la aplicación del experimento llevado a cabo, así como un avance de los primeros resultados que apuntan a la verificación de las hipótesis de partida.
One of the fundamental consequences of the boom in linguistic technologies is that they have revealed the complexity of the linguistic phenomenon and the need to develop thorough and interdisciplinary knowledge regarding all aspects of language. To move forward, empirical and joint work by linguists, psychologists, neurologists and IT specialists is needed. In particular, one of the main problems that language technologies come across is that they have to settle the intrinsic ambiguity in languages, as is the case of the ambiguity with polysemic verbs. Therefore, we need to have a set of formal criteria to identify and discern verbal meanings. In this article, we will be presenting the lexical aspect or Aktionsart as one of the key criteria for establishing verbal meanings. With the final aim of proposing a formal model of representation of the aspectual categories that can be implemented computationally and which, at the same time, is cognitively motivated, a psycholinguistic experiment has been conducted to evaluate empirically the cognitive status of the aspectual macrodistinction between states and events and, in a related way, to validate the relationship between aspect and verbal polysemy. In this article, we will offer an in-depth presentation of the methodology used to create the experiment sample, design and application of the experiment conducted, and also an advance look at the initial results that point to the verification of the initial hypothesis.
25-11-2010
Congnition and language
Grammar, Comparative and general
Psycholinguistics -- Experiments
Polysemy
Technology -- Translating
Cognició i llenguatge
Gramàtica comparada i general
Psicolingüística -- Experiments
Polisèmia
Tecnologia -- Traducció
Cognición y lenguage
Gramática comparada
Psicolingüística -- Experimentos
Polisemia
Tecnología -- Traducción
© Marta Coll-Florit, 2007. © FUOC, 2007
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Mostra el registre complet del document

Documents relacionats

Altres documents del mateix autor/a

Agirre, Eneko; Rigau Claramunt, German; Castellón, Irene; Alonso, Laura; Padró, Lluís; Cuadros Oller, Montserrat; Climent Roca, Salvador; Coll-Florit, Marta
Aparicio, Juan; Castellón Masalles, Irene; Coll-Florit, Marta
Aparicio, Juan; Castellón Masalles, Irene; Coll-Florit, Marta