El departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials està orientat fonamentalment a la formació inicial i permanent de professorat de les etapes d'educació infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) en les àrees de coneixement que té adscrites.

La seva activitat investigadora subvencionada s'ha vehiculat a través de projectes de la DGI del MEC, del CIDE, de les Xarxes temàtiques de recerca, dels ARIE, dels programes Lingua, Comenius i Minerva de la UE i de la col·laboració amb fundacions, empreses privades i altres instàncies institucionals.

Cliqueu aquí per consultar els seus grups i línees de recerca.