Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1107

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya
Egea Olmo, Antonio
Universitat Oberta de Catalunya
L'arribada a Catalunya de població immigrant en edat escolar ha estat un repte per al nostre sistema educatiu. La resposta que s'ha donat a aquest repte amb les aules d'acollida és analitzada en aquest document. En primer lloc, s'explica quina és la situació actual de l'alumnat català i quines han estat les accions anteriors per a atendre immigrants. En segon lloc, s'estudia el cas del Canadà. Finalment, es torna a mirar cap a Catalunya i el cas concret d'un institut del Vallès Occidental. S'hi fa una avaluació del primer any de posada en marxa de les aules d'acollida i s'hi especifiquen millores que cal portar a terme per a optimitzar el recurs.
La llegada a Cataluña de población inmigrante en edad escolar ha supuesto un reto para nuestro sistema educativo. La respuesta que se ha dado a este reto con las aulas de acogida se analiza en este documento. En primer lugar, se explica cuál es la situación actual del alumnado catalán y cuáles han sido las acciones anteriores para atender a personas inmigrantes. En segundo lugar, se estudia el caso del Canadá. Por último, se vuelve a mirar hacia Cataluña y el caso concreto de un instituto del Vallés Occidental. Se efectúa una evaluación del primer año de puesta en marcha de las aulas de acogida y se especifican mejoras que hay que realizar para optimizar el recurso.
The arrival in Catalonia of a school-age immigrant population has posed a challenge for our education system. The response to this challenge, with the Welcome Classes, is analyzed in this document. Firstly, it explains the current situation of Catalan students and what previous actions for attending immigrants have been. Afterwards, the case of Canada is studied, and we then return to Catalonia and the specific case of a secondary school in the Vallès Occidental region. An evaluation is made of the first year of operation of the Welcome Classes and improvements are specified that can be made to optimize the resource.
10-06-2010
ensenyament secundari
educación secundaria
secondary education
aules d'acollida
aulas de acogida
reception classes
Education, Secondary
Ensenyament secundari
Enseñanza secundaria
© Antonio Egea Olmo. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem