To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1099

El Pla d'Acollida de Centre : una proposta intercultural del tractament a la diversitat
Miguel i Muñoz, Assutzena
Universitat Oberta de Catalunya
El projecte recull un treball d'assessorament en centres de primària pel que fa a l'elaboració del pla d'acollida. L'assessorament tenia una doble finalitat: dotar el centre d'una eina que el permetés sistematitzar-la i dotar de coherència i continuïtat els dubtes o angoixes que aquesta situació provocava. La base teòrica és doble: l'enfocament constructivista de l'assessorament psicopedagògic i la perspectiva de l'interculturalisme, atès el vessant socialitzador, interactiu i harmonitzador del PdA i la consideració social i sistèmica dels dos referents. La metodologia utilitzada ha estat qualitativa: la investigació-acció, ja que és un assessorament orientat cap a l'acció i basat en la pràctica, amb la finalitat de capacitar els docents en la millora d'aquesta pràctica. Recull aspectes organitzatius -matriculació, adscripció al curs, acollida i relació entre la família i el centre, llengua, recursos interns i suports externs- i coordinacions i estratègies d'aula -acollida, organització i funcionament de la classe, planificació de l'escolarització i activitats. Van quedar pendents de realitzar els aspectes referents al currículum i a la cooperació amb l'entorn.
El proyecto recoge un trabajo de asesoramiento en centros de primaria en lo que se refiere a la elaboración del plan de acogida. El asesoramiento tenía una doble finalidad: dotar al centro de una herramienta que le permitiera sistematizarla y dotar de coherencia y continuidad las dudas o angustias que esta situación provocaba. La base teórica es doble: el enfoque constructivista del asesoramiento psicopedagógico y la perspectiva del interculturalismo, dada la vertiente socializadora, interactiva y armonizadora del PdA y la consideración social y sistémica de los dos referentes. La metodología utilizada ha sido cuantitativa: la investigación-acción, ya que se trata de un asesoramiento orientado hacia la acción y basado en la práctica, con la finalidad de capacitar a los docentes en la mejora de dicha práctica. Recoge aspectos organizativos -matriculación, adscripciones al curso, acogida y relación entre la familia y el centro, lengua, recursos internos y soportes externos- y coordinaciones y estrategias de aula -acogida, organización y funcionamiento de la clase, planificación de la escolarización y actividades. Quedaron pendientes de realizar los aspectos referentes al currículum y a la cooperación con el entorno.
The project compiles assessment work to primary school centers regarding the elaboration of the welcoming plan. The assessment had a twofold aim: to provide the centre with a tool that would enable it to systematize and provide coherence and continuity to the doubts or concerns caused by this situation. The theoretical base is twofold: the constructivist focus of psycho-pedagogical assessment and the perspective of interculturalism, seeing the socializing, interactive and harmonizing aspect of the Welcoming Plan, and the social and systemic consideration of both referents. The methodology used was qualitative, namely the investigation-action, as it is a type of assessment oriented to action and based on practice, with the aim of enabling teachers to improve this practice. It compiles organizational aspects -enrollment, ascription to the course, welcoming and relation between the family and the centre, language, internal resources and external supports and classroom co-ordination and strategies -welcoming, organization and workings of the classroom, planning of schooling and activities. Aspects referring to the curriculum and to cooperation with the environment were left to be dealt with later.
2010-06-10
Emigration and Immigration
School Integration
Social Integration
Psychopedagogy
Emigració i immigració
Integració escolar
Integració social
Psicopedagogia
Diversitat cultural
Emigración e inmigración
Integración escolar
Integración social
Psicopedagogía
Diversidad cultural
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1099
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters