To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/926

Usabilitat dels llocs web orientats alservei dels ciutadans
Sánchez Román, Francisco Javier
Universitat Oberta de Catalunya
En aquest projecte ens centrarem en la interacció entre els ciutadans i els llocs webs que serveixen als seus interessos, parant atenció als factors susceptibles de millora i tenint en compte les apreciacions dels mateixos usuaris- segons enquestes i qüestionaris- amb lafinalitat de proposar un model alternatiu de recerca de serveis basat en la senzillesa ieconomia de temps.
En este proyecto nos centraremos en la interacción entre los ciudadanos y los sitios web que sirven a sus intereses, prestando atención a los factores susceptibles de mejora y teniendo encompte las apreciaciones de los propios usuarios-según encuestas y cuestionarios-con la finalidad de proponer un modelo alternativo de investigación de servicios basado en la sencillez y economía de tiempo.
In this project we will focus on interaction between citizens and web sites that serve their interests, paying attention to factors susceptible to improvement and taking into account the valuations of these same users- through to surveys and questionnaires- for the purpose of proposing an alternative research model for services based on simplicity and timesaving.
2010-06-10
Internet in public administration -- Evaluation
Human-computer interaction -- Evaluation
Administració electrònica -- Avaluació
Interacció persona-ordinador -- Avaluació
Administración electrónica -- Evaluación
Interacción hombre-màquina -- Evaluación
Pot copiar i distribuir el Programa (o un treball basat en ell, segons s'especifica enl'apartat 2, com a codi objecte o en format executable segons els termes delsapartats 1 i 2, suposat que a més compleixi una de les següents condicions:1. Acompanyar-lo amb el codi font complet corresponent, en format electrònic, queha de ser distribuït segons s'especifica en els apartats 1 i 2 d'aquesta Llicència en un medi habitualment utilitzat per a l'intercanvi de programes, o2. Acompanyar-lo amb una oferta per escrit, vàlida durant almenys tres anys, deproporcionar a qualsevol tercera part una còpia completa en format electrònic delcodi font corresponent, a un cost no major que el de realitzar físicament la distribuciódel font, que serà distribuït sota les condicions descrites en els apartats 1 i 2anteriors, en un medi habitualment utilitzat per a l'intercanvi de programes, o3. Acompanyar-lo amb la informació que vas rebre oferint distribuir el codi font corresponent. (Aquesta opció es permet només per a distribució no comercial i només si vostè va rebre el programa com a codi objecte o en format executable ambtal oferta, d'acord amb l'apartat 2 anterior)
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters