Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/54252

Cap a l'autosuficiència energètica: barri La Plana, Sitges
PROERS (Grup de recerca); Baeta González, Patricia; Matas Viñals, Sílvia; Sánchez García, Raül
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Rieradevall, Joan; Boada, Martí, 1949-; Garcia Solsona, Ester
En el present estudi s’ha analitzat si és possible l’autosuficiència energètica al barri projectat de La Plana de Sitges a partir de fonts renovables d’energia. S’ha realitzat un anàlisi de l’oferta potencial del barri de La Plana, format per habitatges unifamiliars i plurifamiliars, serveis i equipaments i s’ha comparat el potencial de producció energètica dels recursos renovables locals a cada subsistema i pel sistema de La Plana. Diferenciant si són una Oferta estàndard (4.000 MWh/a) seguint la Normativa d’ecoeficiència de Sitges o bé una Oferta renovable (19.000 MWh/a) segons un Ecobarri proposat en aquest projecte a partir d’energia solar fotovoltaica i tèrmica. En l’estudi de la demanda, diferenciant entre una Demanda estàndard (39.000 MWh/a), respon al total de La Plana seguint el consum d’un habitatge tipus de la mitjana catalana (ICAEN, 2002) i una Demanda eficient (20.800 MWh/a) seguint un model de baix consum projectat en un Ecobarri de Barcelona. (Vallbona, 2009). Per analitzar de forma detallada les variables d’oferta i demanda, s’han proposat quatre escenaris diferents on es valoren l’autosuficiència energètica del sistema de la Plana i aspectes ambientals d’emissions derivades de la utilització de l’energia. El primer escenari és l’estàndard i és el resultat d’analitzar conjuntament una oferta i una demanda estàndard. Al segon escenari conflueixen una Oferta Estàndard i una Demanda Eficient. En el tercer escenari coincideixen una Oferta Renovable i una Demanda Estàndard. El quart i últim escenari respon a la proposta d’Ecobarri on l’Oferta és renovable i la Demanda eficient. Tanmateix, s’ha realitzat un estudi sobre els aspectes econòmics de La Plana que s’estimen en uns beneficis per la venda de l’energia d’uns 5 milions d’euros anuals i uns costos d’instal·lació de 80 milions d’euros. Finalment s’ha constatat que és possible assolir una autosuficiència del 90% a l’escenari Ecobarri (oferta renovable - demanda eficient). Mitjançant la instal·lació de sistemes de captació solar a les cobertes, cobrint el 100% de la demanda d’ACS, i captadors solars FV, ambdues estratègies són viables i representen beneficis econòmics i una reducció d’emissions de l’ordre de 13.700 Tn CO2 equivalents anuals que suposen un estalvi del 88% respecte un escenari d’oferta i demanda estàndard.
En el presente estudio se ha analizado si es posible la autosuficiencia energética en el barrio proyectado de La Plana de Sitges a partir de fuentes renovables de energía. Se ha realizado un análisis de la oferta potencial del barrio de La Plana, formado por viviendas unifamiliares y plurifamiliares, los servicios y equipamientos, también se ha comparado el potencial de producción energética de los recursos renovables locales en cada subsistema y para el sistema de La Plana. Diferenciando si son una Oferta estándar (4.000MWh/a) siguiendo la Normativa de eco-eficiencia de Sitges o una Oferta renovable (19.000 MWh/a) mediante un eco-barrio propuesto en este proyecto a partir de energía solar fotovoltaica y térmica. En el estudio de la demanda, diferenciando entre una Demanda estándar (39.000 MWh/a), responde al total de La Plana siguiendo el consumo de una vivienda tipo de la media catalana (ICAEN, 2002) y una Demanda eficiente (20.800 MWh/a) siguiendo un modelo de bajo consumo proyectado en un eco-barrio de Barcelona (Vallbona, 2009). Para analizar de forma detallada las variables de oferta y demanda, se han propuesto cuatro escenarios diferentes donde se valoran la autosuficiencia energética del sistema de La Plana, y aspectos ambientales de emisiones derivadas de la utilización de la energía. El primer escenario es el estándar y es el resultado de analizar conjuntamente una oferta y una demanda estándar. En el segundo confluyen una oferta estándar y una demanda eficiente. En el tercero coinciden una oferta renovable y una demanda estándar. El cuarto y último escenario responde a la propuesta de Eco-barrio donde la oferta es renovable y la demanda eficiente. Así mismo, se ha realizado un estudio sobre los aspectos económicos de La Plana que se estiman en unos beneficios por la venta de la energía alrededor de unos 5 millones de Euros anuales y unos costes de instalación de 80 millones de Euros. Finalmente, se ha constatado que es posible lograr una autosuficiencia del 90% en el Eco-barrio (oferta renovable – demanda eficiente). Mediante la instalación de sistemas de captación solar en las cubiertas, cubriendo el 100% de la demanda de ACS, y captadores solares FV, ambas estrategias son viables y representan beneficios económicos y una reducción de emisiones del orden de 13.000 Tn CO2 equivalentes anuales que representan un ahorro del 88% respeto un escenario de oferta y demanda estándar.
In the present study it has been analyzed if the energetic self-sufficiency is possible in the neighborhood projected of La Plana in Sitges from renewable energy sources. There has been realized an analysis of the potential offer of the neighborhood of La Plana, formed by unifamily and multifamily houses, services and equipment and there has been compared the potential of energetic production of the renewable local resources of each system and for the system of La Plana. Differing if they are a standard Offer (4.000 MWh/a) following the ecoeficiency Regulation of Sitges or renewable Offer (19.000 MWh/a) in an ecologic neighborhood proposed in this project from solar photovoltaic and thermal energy. In the study of demand, differing between a standard Demand (39.000 MWh/a), answers to the whole of La Plana following a home type of catalan average (ICAEN, 2002) and an efficient Demand (20.800 MWh/a) following a model of low consumption projected in an ecologic neighborhood of Barcelona (Vallbona, 2009). To analyze in detail the variables of offer and demand, it has proposed four different scenes where there are valued the energetic self-sufficiency of the system of La Plana and environmental aspects of emission derived from energy use. The first scenario is the standard and is the result of analyzing together an offer and a standard demand. In the second scenario converge a standard offer and an efficient demand. In the third scenario there coincide a renewable offer and a standard demand. The fourth and last scenario answers to the offer of an ecologic neighborhood where the offer is renewable and the demand efficiently. Also, it has been realized a study of the economic aspects of La Plana that are estimated at a profit by selling the energy of about 5 million Euros per year and a installation costs of 80 million Euros. Finally, there has been found that is possible to achieve a self-sufficiency of 90% in the ecologic neighborhood scenario (renewable offer - efficient demand). With the installation of solar collection in the covers, covering 100% of ACS's demand, and PV solar collectors, both strategies are viable and represent economic benefits and a reduction of emissions in order of 13.000 tons of CO2 equivalent per year, representing a saving of 88% respect a scenario of standard offer and demand.
02-2010
504 - Ciències del medi ambient
Consum d'energia -- La Plana (Sitges, Catalunya : Barri) -- Aspectes ambientals
Fonts d'energia renovables -- La Plana (Sitges, Catalunya : Barri) -- Aspectes ambientals
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_PROERS_resum.pdf 735.7 KB PDF Resum del projecte
PFC_PROERS.pdf 6.771 MB PDF Projecte

Mostrar el registro completo del ítem