Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2445/11743

Algunes reflexions sobre la construcció d'indicadors indirectes pel seguiment de l'activitat industrial regional
Clar López, Miquel; Ramos Lobo, Raúl; Suriñach Caralt, Jordi
Universitat de Barcelona
En un gran nombre d'economies, l'evolució de la producció industrial s'analitza a partir de la informació sobre el Producte Industrial Brut i/o el Valor Afegit Brut que proporcionen les Comptabilitats Nacionals. A Espanya, la utilització d'aquestes dades presenta el problema que no estan disponibles tan ràpidament com seria desitjable. En conseqüència, no és possible realitzar un seguiment a curt termini de l'activitat industrial a partir dels mateixos. Per a solucionar aquest problema, l'Institut Nacional d'Estadística elabora un Índex de Producció Industrial mensual a partir de la informació obtinguda a través d'una enquesta dirigida a una mostra representativa de les empreses espanyoles. No obstant això, a nivell regional, les dificultats per a realitzar un seguiment de l'activitat industrial són majors a causa de l'escassesa d'informació estadística. Durant els últims anys, diferents institucions públiques i privades han començat a elaborar indicadors d'activitat per a algunes regions espanyoles, encara que a partir de metodologies no homogènies, de manera que aquests índexs no són directament comparables. Per a corregir aquesta situació, en diferents fòrums s'ha proposat emprar la metodologia utilitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IEC) per a la comunitat catalana com alternativa per a aquelles comunitats espanyoles que no disposen d'un indicador de l'activitat industrial, atès que per a Catalunya resulta una metodologia adequada. En aquest treball s'estudia la idoneïtat d'estendre aquesta metodologia a la resta de regions espanyoles. Per a això, es construeixen uns indicadors d'acord amb la metodologia del IEC i es comparen amb els índexs regionals obtinguts per mètodes directes per a tres de les quatre regions que existeixen: Andalusia, Astúries i Euskadi
- En un gran número de economías, la evolución de la producción industrial se analiza a partir de la información sobre el Producto Industrial Brutoy/o el Valor Añadido Bruto que proporcionan las Contabilidades Nacionales. En España, la utilización de dichos datos presenta el problema de que no están disponibles tan rápidamente como sería deseable. En consecuencia, no esposible realizar un seguimiento a corto plazo de la actividad industrial a partir de los mismos. Para solucionar este problema, el Instituto Nacional de Estadística elabora un Índice de Producción Industrial mensual a partir de la información obtenida a través de una encuesta dirigida a una muestra representativa de lasempresas españolas. Sin embargo, a nivel regional, las dificultades para realizarun seguimiento de la actividad industrial son mayores debido a la escasez de información estadística. Durante los últimos años, diferentes instituciones públicas y privadas han empezado a elaborar indicadores de actividad para algunas regiones españolas, aunque a partir de metodologías no homogéneas, de manera que dichos índices no son directamente comparables.Para corregir esta situación, en diferentes foros se ha propuesto emplear la metodología utilizada por el Institut d¿Estadística de Catalunya (IEC) para la comunidad catalana como alternativa para aquellas comunidades españolas que no disponen de un indicador de la actividad industrial, dado que para Cataluña resulta una metodología adecuada. En este trabajo se estudia la idoneidad deextender dicha metodología al resto de regiones españolas. Para ello, se construyen unos indicadores de acuerdo con la metodología del IEC y se comparan con los índices regionales obtenidos por métodos directos para tres delas cuatro regiones en que existen: Andalucía, Asturias y Euskadi
- In a big amount of economies the evolution of the manufacturing production is analysed using Gross Domestic Product and/or Gross Added Value data from National Accounts.In Spain, the problem of using these data is that they are not available as soon as it would be desirable. In consequence, it is not possible to analyse the short-term evolution of the industrial output through them. To solve these problems, the Institute of Statistics of Spain constructs a monthly Industrial Production Index from data belonging to a survey addressed to firms. However, at a regional level, the difficulties to monitor the evolution of manufacturing production are even bigger due to the nearly absence of regular data. During the last years, different public and private institutions have started to construct indices for some Spanish regions, but they do not use homogeneous methodologies and as a consequence their indices are not directly comparable.To correct this situation, in different forums it has been proposed to use the methodology of the regional Institute of Statistics of Catalonia (Institut d¿Estadística de Catalunya -IEC-) as an alternative for the Spanish regions that do not have an index of manufacturing production, due to its adequacy for Catalonia. In this paper we study the possibility of extending this methodology to the rest of the Spanish regions. To validate this approximation, we compare the indices elaborated following the IEC¿s methodology with the regional indices obtained by direct methods for three of the four regions where they exist: Andalucía, Asturias and Euskadi
11-05-2010
Indicadors econòmics
Estadística industrial
Economia regional
Espanya
Economic indicators
Industrial statistics
Regional economics
Spain
cc-by-nc-nd, (c) Clar, 1998
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
Document de treball
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Mostra el registre complet del document