Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/12022

Tax reforms and inequality: theoretical and empirical implications
Eicher, Theo S.; Turnovsky, Stephen J.; Riera i Prunera, Maria Carme
Universitat de Barcelona
In this paper we examine the effect of tax policy on the relationship between inequality and growth in a two-sector non-scale model. With non-scale models, the longrun equilibrium growth rate is determined by technological parameters and it is independent of macroeconomic policy instruments. However, this fact does not imply that fiscal policy is unimportant for long-run economic performance. It indeed has important effects on the different levels of key economic variables such as per capita stock of capital and output. Hence, although the economy grows at the same rate across steady states, the bases for economic growth may be different.The model has three essential features. First, we explicitly model skill accumulation, second, we introduce government finance into the production function, and we introduce an income tax to mirror the fiscal events of the 1980¿s and 1990¿s in the US. The fact that the non-scale model is associated with higher order dynamics enables it to replicate the distinctly non-linear nature of inequality in the US with relative ease. The results derived in this paper attract attention to the fact that the non-scale growth model does not only fit the US data well for the long-run (Jones, 1995b) but also that it possesses unique abilities in explaining short term fluctuations of the economy. It is shown that during transition the response of the relative simulated wage to changes in the tax code is rather non-monotonic, quite in accordance to the US inequality pattern in the 1980¿s and early 1990¿s.More specifically, we have analyzed in detail the dynamics following the simulation of an isolated tax decrease and an isolated tax increase. So, after a tax decrease the skill premium follows a lower trajectory than the one it would follow without a tax decrease. Hence we are able to reduce inequality for several periods after the fiscal shock. On the contrary, following a tax increase, the evolution of the skill premium remains above the trajectory carried on by the skill premium under a situation with no tax increase. Consequently, a tax increase would imply a higher level of inequality in the economy
- En aquest article s¿examina l'efecte de la política impositiva en la relació entredesigualtat i creixement en el marc d'un model non-scale amb dos sectors. Amb models deltipus non-scale, l'equilibri de llarg termini ve determinat pels paràmetres tecnològics i ésindependent dels instruments de política macroeconòmica. Ara bé, aquesta situació noimplica que la política fiscal no intervingui en l'activitat econòmica en el llarg termini. Defet, té importants efectes en els nivells de variables econòmiques tals com l¿estoc de capitali la producció. Així doncs, tot i que l¿economia creixi a la mateixa taxa en els diferentsestats estacionaris, les bases pel creixement econòmic poden diferir. El model té tres aspectes essencials que el caracteritzen. En primer lloc, hem modelat l'acumulació d'habilitats; en segon, hem introduït el govern a la funció de producció;finalment, hem incorporat un impost sobre la renda per tal de reproduir els canvis fiscalsque es produiren als Estats Units durant els anys vuitanta i noranta. El fet que els modelsnon-scale es trobin associats amb dinàmiques d¿ordre elevat ens permet replicar lanaturalesa de la desigualtat americana de manera força acurada. Així, els resultats obtingutsen aquest article ens mostren com el nostre model no només capta l¿evolució en el llargtermini (Jones, 1995b), sinó que també és capaç d¿explicar les fluctuacions econòmiques enel curt termini. De fet, es mostra com durant la transició, la resposta del skill premiumsimulat envers els canvis impositius és no-monotònica, seguint el patró de la desigualtatamericana dels anys vuitanta i noranta.Més concretament, hem analitzat amb un cert detall la dinàmica fruit de la simulació d¿unincrement i d¿una reducció impositives aïllades, tot i comprovant que després d'unadavallada impositiva, el skill premium segueix una trajectòria inferior a la seguida sense eldecrement impositiu. Vist això, es pot dir que la desigualtat minva durant els períodes quesegueixen el canvi fiscal. Per altra banda, després d¿un increment impositiu, el skillpremium roman per sobre de la trajectòria prèvia a l'augment. Per tant, un incrementimpositiu implicaria un nivell de desigualtat superior a l'existent fins aleshores al'economia.
11-05-2010
Recursos humans
Distribució de la renda
Reforma fiscal
Desenvolupament econòmic
Human capital
Income distribution
Tax reform
Economic development
cc-by-nc-nd, (c) Eicher et al., 2002
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Riera i Prunera, Maria Carme; Artís Ortuño, Manuel; Cortés-Jiménez, Isabel; Pulina, Manuela