To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/32588

Aquest tractament no està fet per a mi: aproximació qualitativa a les experiències sobre l'abandonament de la conducta terapèutica en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal
Farré Muñoz, Carla
Treball de fi de grau d'Infermeria
Directora: Montse Montiel
Coordinadors: Marta Lopez i Antonio R. Moreno
Els pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) representen un col·lectiu que es pot considerar d’alt risc degut a la baixa adhesió als tractaments, ja que es tracta d’una malaltia crònica, d’afectació a joves, d’evolució impredictible amb llargs períodes d’inactivitat, i amb tractaments agressius que cursen amb efectes secundaris i aplicacions desagradables. L’objectiu principal d’aquesta investigació és exposar les experiències i els sentiments dels pacients amb MII, així com identificar les conductes específiques que aquests segueixen, les quals afavoreixen l’abandonament terapèutic. Les necessitats d’investigació passen per a obtenir més i millor informació sobre l’estatus dels pacient, a més de la identificació de problemes que predisposin l’adherència ineficaç. Així doncs, aquest estudi mostra que no tan sols és necessària la investigació de nous tractaments, sinó que també ho és aprendre més sobre els nostres pacient i les seves preocupacions. Només així podrem solucionar aquest problema de gran magnitud a nivell global. D’aquesta manera, es presenta un estudi d’investigació qualitativa on es realitzarà una aproximació fenomenològica a les experiències i sentiments dels participants, els quals han abandonat en algun moment de la seva vida el tractament pautat pels professionals de salut. Els resultats s’obtindran a través d’entrevistes en profunditat i grups de discussió, permetent la triangulació de les dades per tal d’aconseguir el màxim rigor i validesa possible. D’aquesta manera, es donarà resposta a les necessitats de coneixements tan escassos sobre la investigació de l’adherència terapèutica en pacients amb MII, millorant així, el coneixement i la evolució de la disciplina infermera.
Los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) representan un colectivo que puede considerarse de alto riesgo, dada la baja adhesión a los tratamientos, ya que se trata de una enfermedad crónica, de afectación a jóvenes, de evolución impredecible con largos periodos de inactividad, y con tratamientos agresivos que cursan con efectos secundarios y aplicaciones desagradables. El objetivo principal de esta investigación es exponer las experiencias y los sentimientos de los pacientes con EII, así como identificar las conductas específicas que éstos siguen, las cuales favorecen el abandono terapéutico. Las necesidades de investigación pasan por obtener más y mejor información sobre el estatus de los pacientes, además de la identificación de problemas que conducen a la adherencia ineficaz. Así pues, el presente estudio muestra que no tan solo es necesaria la investigación de nuevos tratamientos, sino que también lo es aprender más sobre nuestros pacientes y sobre sus preocupaciones. Tan solo así podremos solucionar este problema de gran magnitud global. De este modo, se presenta un estudio de investigación cualitativa donde se realizará una aproximación fenomenológica a las experiencias y sentimientos de los participantes, los cuales han abandonado, en algún momento de su vida, el tratamiento pautado por los profesionales de salud. Los resultados se obtendrán a través de entrevistas en profundidad y grupos de discusión, permitiendo la triangulación de los datos para conseguir el máximo rigor y validez posible. De este modo, se dará respuesta a las necesidades de conocimiento tan escasos sobre la investigación de la adherencia terapéutica en pacientes con EII, mejorando así el conocimiento y la evolución de la disciplina enfermera.
Patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD) represents a high-risk situation for nonadherence because it is a chronic illness, affecting young patients, with an unpredictable course with naturally occurring long inactive periods, and sometimes managed by non-convenient or difficult-to-follow therapies. The main goal of this research is to expose the experiences and feelings about IBD patients, as well as identify the specific behaviours they follow, which favour the therapeutic abandonment. The research needs to go through to obtain more and better information about the status of patients, in addition to investigating the problems that lead to ineffective adherence. That way, the present study shows that not only is necessary do investigation about new treatments, but that also is learning more about our patients and their concerns. Only in this way we can solve this global problem. This way, we show a study of qualitative research where there is a phenomenological approach to the experience and feelings of the patients, which have abandoned the scheduled treatment at some point of his life. The results will be obtained through interview in depth and discussion groups, allowing triangulation of data to achieve the maximum rigour and possible validity. Thus, response to the needs of knowledge which is so scarce on the research of therapeutic adherence in patients with IBD, improving the knowledge and the evolution of nurse discipline.
Intestins -- Malalties -- Tractament
Intestins -- Malalties -- Investigació
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters