Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/57486

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge
Òdena Capons, Rosa María
Universitat Oberta de Catalunya
La present memòria pretén complir fonamentalment les següents funcions: la d'aprofundir en la realitat dels centres psicopedagògics privats que actuen a nivell correctiu per, posteriorment, poder reflexionar al respecte dels elements que poden afavorir una bona resposta psicopedagògica des d'aquest context concret. Aquesta reflexió constitueix una proposta oberta que es fonamenta plenament en un procés d'investigació-acció (Bartolomé,1995) on la reflexió i acció prenen un caràcter cíclic a partir de la interacció amb la realitat viscuda. Seguint aquesta premissa vaig dissenyar i planificar un projecte destinat a donar suport psicopedagògic a alumnes amb dificultats funcionals en el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
La presente memoria pretende cumplir fundamentalmente las siguientes funciones: la de profundizar en la realidad de los centros psicopedagógicos privados que actúan a nivel correctivo para, posteriormente, poder reflexionar al respecto de los elementos que pueden favorecer una buena respuesta psicopedagógica desde este contexto concreto. Esta reflexión constituye una propuesta abierta que se fundamenta plenamente en un proceso de investigación-acción (Bartolomé, 1995) donde la reflexión y acción toman un carácter cíclico a partir de la interacción con la realidad vivida. Siguiendo esta premisa voy diseñar y planificar un proyecto destinado a dar apoyo psicopedagógico a alumnos con dificultades funcionales en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.
The present memory aims to meet fundamentally them following functions: it of deepen in the reality of them centers psychopedagogical private that act to level corrective for, subsequently, to reflect to the with regard to them elements that can favor a good response psychopedagogical from this context concrete. This reflection is a proposed open that is based fully in a process of action research (Bartolomé, 1995) where the reflection and action take a character cyclic from the interaction with the reality lived. Following this premise I'll design and plan a project to give psychological support to pupils with functional difficulties in the process of learning of reading and writing.
diagnòstic diferencial
differential diagnosis
diagnóstico diferencial
treball en xarxa
trabajo en red
networking
motivació
motivación
motivation
dislèxia
dyslexia
dislexia
pla d'intervenció individualitzat
individualized intervention plan
plan de intervención individualizado
Learning disabilities -- TFG
Trastorns de l'aprenentatge -- TFG
Transtornos del aprendizaje -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem