Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/250649

Proposta d’un text articulat sobre teoria general del contracte per al Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
Bosch Capdevila, Esteve; del Pozo Carrascosa, Pedro; Vaquer Aloy, Antoni
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
El treball que es presenta conté un text articulat sobre la part de teoria general del contracte (arts. 612-1 i següents) del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya. El procés de codificació civil que es viu a Catalunya justifica aquest treball, que podria ser útil per a elaboració del llibre sisè del CCCat dedicat a les obligacions i els contractes. El treball consta d’una proposta de text articulat, amb el seus respectius comentaris a cada article. Es tracta del capítol segon del títol primer del llibre sisè, i es divideix en les següents seccions: 1) El contracte, els seus elements essencials, i la seva eficàcia; 2) La formació del contracte; 3) La interpretació del contracte; i 4) La ineficàcia del contracte, que inclou l’anàlisi dels vicis del consentiment. El treball ha pres com a referència les principals propostes d’harmonització del dret contractual (Principis Unidroit [PICC], Principis de Dret Contractual Europeu [PECL], Marc Comú de Referència [DCFR], i l’Instrument Opcional sobre Compravenda Europea [CESL] i la regulació dels codis més moderns (entre ells, el del Quebec, l’Holandès, el Portuguès o l’Italià) i les seves propostes de reforma (el projecte Terrè a França, i la Propuesta de Modificación del Código Civil Español en materia de obligaciones y contratos). En la proposta presentada s’incorporen institucions no regulades en el Codi civil espanyol actualment vigent a Catalunya en la seva condició de dret supletori, i s’omplen algunes llacunes d’aquest cos legal. Es poden citar, entre elles, les clàusules abusives dels contractes, el canvi en les circumstàncies essencials del contracte, el contracte per a persona per designar, la responsabilitat per culpa in contrahendo, les cartes d’intencions, el règim de l’oferta i l’acceptació del contracte, els contractes preparatoris, els drets de preferència, la possibilitat d’anul·lació del contracte per concessió d’un avantatge injust a alguna de les parts, i el règim dels contractes en frau de creditors.
El trabajo que se presenta contiene un texto articulado sobre la parte de teoría general del contrato (arts. 612-1 y siguientes) del libro sexto del Código Civil de Cataluña. El proceso de codificación civil que se vive en Cataluña justifica este trabajo, que podría ser útil para elaboración del libro sexto del CCCat dedicado a las obligaciones y los contratos. El trabajo consta de una propuesta de texto articulado, con sus respectivos comentarios en cada artículo. La propuesta constituiría el capítulo segundo del título primero del libro sexto del Código Civil de Cataluña, y se divide en las siguientes secciones: 1) El contrato, sus elementos esenciales, y su eficacia; 2) La formación del contrato; 3) La interpretación del contrato; y 4) La ineficacia del contrato, que incluye el análisis de los vicios del consentimiento. El trabajo ha tomado como referencia las principales propuestas de armonización del derecho contractual (Principios Unidroit [PICC], Principios de Derecho Contractual Europeo [PECL], Marco Común de Referencia [DCFR], y el Instrumento Opcional sobre Compraventa Europea [CESL], y la regulación de los códigos más modernos (entre ellos, el de Quebec, el holandés, el portugués o el italiano) y sus propuestas de reforma (el proyecto Terrè en Francia, y la Propuesta de Modificación del Código Civil Español en materia de obligaciones y Contratos). En la propuesta presentada se incorporan instituciones no reguladas en el Código civil español actualmente vigente en Cataluña en su condición de derecho supletorio, y se llenan algunas lagunas de este cuerpo legal. Se pueden citar, entre dichas instituciones, las cláusulas abusivas de los contratos, el cambio en las circunstancias esenciales del contrato, el contrato para persona para designar, la responsabilidad por culpa in contrahendo, las cartas de intenciones, el régimen de la oferta y la aceptación del contrato, los contratos preparatorios, los derechos de preferencia, la posibilidad de anulación del contrato por concesión de una ventaja injusta a alguna de las partes, y el régimen de los contratos en fraude de acreedores.
The work contains a draft of a regulation on general theory of contract (arts. 612-1 and following) of Book VI of the Civil Code of Catalonia. The codification process that exists in Catalonia justifies this work, aimed at becoming the sixth book of CCCat on the obligations and contracts. The draft consists of black letter rules with comments. The proposal would constitute the second chapter of Title I of Book VI of the Civil Code of Catalonia, and is divided into the following sections: 1) The contract, it’s essential elements, and their effectiveness; 2) The formation of the contract; 3) The interpretation of the contract; and 4) the ineffectiveness of the contract, which includes the rules on vices of consent. The work is framed on the main proposals for harmonization of contract law (Unidroit Principles [IPCC], Principles of European Contract Law [PECL] Common Frame of Reference [DCFR] and the Common European Sales Law [CESL], as well as in the most modern codes (including the Quebec, Dutch, Portuguese or Italian Codes) and its reform proposals (Terrè project in France and the proposed Amendments to the Spanish Civil Code concerning obligations and contracts). The draft includes unregulated institutions in the Spanish Civil Code that is currently in force in Catalonia. To mention just a few, unfair contract terms, the change in the essential circumstances of the contract, the contract for person to designate, culpa in contrahendo, letters of intents, offer and acceptance, preparatory contracts, preemptive rights, unfair exploitation, and protection of creditors against fraud.
2015
347 - Dret civil
Dret civil -- Catalunya
Codi civil -- Catalunya
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
154 p.
Documento de trabajo
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
llibre_sise_codi_civil_catalunya.pdf 731.2 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem