Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/248364

Estudio multidisciplinario del ecosistema manglar en la comunidad tradicional de Curral Velho : Estudio sobre la pesca artesanal y análisis de sus diferencias con la acuicultura del camarón
Estudio sobre la pesca artesanal y análisis de sus diferencias con la acuicultura del camarón;
Estudio sobre la pesca artesanal en la comunidad de Curral Velho y análisis de las diferencias con la camaronicultura
Amorós Monrabà, Júlia; Carrasco Dominguez, Joan
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Rossi, Sergio (Rossi Heras); Queiroz, Luciana de Souza
Curral Velho es una comunitat tradicional, situada al nord-est de Brasil, que manté una relació directa amb els ecosistemes que la envolten. La comunitat depèn del estat de conservació del medi natura, ja que obtenen diferents serveis ecositemics. En aquest territori es desenvolupen dos tipus d’economies amb unes bases molt diferents. Una economia tradicional, desenvolupada per la pròpia comunitat, que es basa en la propietat col·lectiva del territori i en optimitzar a llarg termini els beneficis que s’obtenen del medi; y un altre com la camaronicultura, la base de la qual es la obtenció de beneficis a curt termini i amb un territori de propietat privada. Aquesta superposició de models de producció genera impactes ambientals, i un conflicte socio-ambiental entre la comunitat i els que desenvolupen la camaronicultura. L’objectiu es realitzar un estudi econòmic de la pesca artesanal de Curral Velho caracteritzant manera de viure, creant una base de dades sobre pesca artesanal i elaborant indicador de beneficis econòmics generats per la pesca artesanal. Per contextualitzar els resultats es va fer un anàlisis de les dos economies existents a la comunitat. Els resultats obtinguts en primer lloc són que l’economia d’explotació intensiva aporta més guanys per les persones de la comunitat que tenen un relació directa que les que es dediquen a la pesca artesanal, però es important no aturar-se aquí: s’ha de realitzar un anàlisis més profund. Com a conclusió, la activitat pesquera es més rentable a llarg termini ja que els recursos extrets de manera sostenible i així són il·limitats y accessibles a tota la comunitat. A diferència de la camaronicultura, la pesca artesanal no genera desigualtats socials ni vulneracions dels drets humans. Tot el contrari, genera forts vincles entre els individus de la comunitat basats en el treball en equip i l’aprenentatge vivencial e intergeneracional.
Curral Velho is a traditional community, located in the northeast of Brazil, which maintains a direct relationship with the ecosystem that surrounds it. The community depends on the state of conservation of the natural environment, since it provides different ecosystem services. In this same territory two types of economies with a very different basis are coexisting. A traditional economy, developed by the community, based on collective ownership of the territory and on the optimisation over time of the benefits that can be obtained from the environment; and on the other hand shrimp aquaculture, whose base is the achievement of in short term with a territory of private property. This superposition of different production means generates environmental impacts, and therefore a socio-environmental conflict between the community and those who develop the aquaculture. The aim of this study is to carry out an economic analysis of the artisanal fisheries of Curral Velho, characterizing the way of life, creating a database of the fisheries and developing indicators of economic earnings generated by the artisanal fisheries. To contextualize the results an analysis of the two community-based economies will be done. The results obtained show, first of all that the based intensive explotation economy brings more earnings to the people of the community that have a direct relationship with it than those based on the other economy, the traditional local economy. But it is important execute a deeper analysis of the situation. As concluding remark, the fishing activity is more profitable in the long run, since the extracted resources are unlimited and also accessible to the whole community. Unlike the shrimp farming, the traditional fishing does not generate social inequality or violation of human rights. On the contrary, it generates strong links between the inhabitants of the community, based on teamwork and experiential and intergenerational learning.
Curral Velho es una comunidad tradicional, situada al nordeste de Brasil, que mantiene una relación directa con los ecosistemas que la rodea. La comunidad depende del estado de conservación del medio natural, ya que de él obtiene diferentes servicios ecosistémicos. En este mismo territorio se desarrollan dos tipos de economía con unas bases muy distintas. Una economía tradicional, desarrollada por la propia comunidad, que se sustenta en la propiedad colectiva del territorio y en optimizar a lo largo del tiempo los beneficios que se pueden obtener del medio; y otra como la acuicultura del camarón, cuya base es la obtención de ganancias a corto plazo y con un territorio de propiedad privada. Esta superposición de modos de producción genera impactos ambientales, y por consiguiente un conflicto socioambiental entre la comunidad y los que desarrollan la acuicultura. El objetivo es realizar un estudio económico de la pesca artesanal de CurralVelho, caracterizando el modo de vida, creando una base de datos sobre la pesca artesanal y elaborando indicadores de ganancia económica generados por la pesca artesanal. Para contextualizar los resultados se hará un análisis de las dos economías existentes en la comunidad. Los resultados obtenidos en primer lugar son que la economía de explotación intensiva aporta más ganancias para las personas de la comunidad que tienen una relación directa que las que pueden obtener los que se basan en la otra economía, la tradicional, pero es importante no quedarse en ese punto: hay que realizar un análisis más profundo. Como conclusión, la actividad pesquera es más rentable a largo plazo ya que los recursos extraídos son ilimitados y además accesibles a toda la comunidad. A diferencia de la camaronicultura, la pesca artesanal no genera desigualdad social ni vulneración de los derechos humanos. Todo lo contrario, genera fuertes vínculos entre los individuos de la comunidad basados en el trabajo en equipo y el aprendizaje vivencial e intergeneracional.
Aquest projecte està relacionat amb els realitats per David Vide Pifarre i Maria Briansó Martínez, i per Maria Camila Serra Pompei
2014-06
504 - Ciències del medi ambient
Manglars
Aqüicultura -- Brasil
Mol·luscs -- Cria i desenvolupament
Pesca -- Curral Velho (Brasil)
Curral Velho (Brasil)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
107 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
PFC_AmorosCarrasco_resum.pdf 313.2 KB PDF Resum
PFC_AmorosCarrasco.pdf 2.593 MB PDF Memòria

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters