Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/25634

Anàlisi de l’evolució de l’eficiència energètica dels electrodomèstics
Pujols Serra, Xavier
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Caballero Mestres, Antonio; Bohigas Segarra, Salvador
Is the current Spanish energetic model efficient with regard to the reduction of CO2 emissions? This question is the basis of the project, as well as the broad concept of energy efficiency in household appliances, it interrelates to minimise energy consumption and, thus, reducing emissions. The study analyses and predetermines certain basic needs regarding the use of household appliances based on the type of household we are observing — differentiated by the number of residents up to a maximum of four. On the basis of those needs we can then establish certain guidelines to reduce energy consumption. These guidelines comprise the human, the electronic and the electrical factors so as to better adapt to the various possibilities regarding time availability, economical resources and the consumer. These three factors can be coordinated in order to save as much energy as possible. The human factor is initially based on a rearrangement of the person’s habits towards using the home appliances at the most appropriate time of the day. The user shall bear in mind the price of kWh depending on the time of the day and also avoid any bad habits he or she may have already acquired. The electronic factor refers to the home appliances and their performance. That is to replace older appliances for the best ones available based on the energy efficiency index, which does not always mean lower energy consumption, as we will later explain. Finally, the energetic factor consists on an energetic reorganisation — this means a contribution of energy previously treated in an external group. This last measure enables us to reduce both consumption and power at about 70%. All these improvement proposals are applicable in Catalonia to observe their effect at a regional level. We have to bear in mind that depending on our criteria —economical or environmental— we will choose certain guidelines. On the one hand, if we want to reduce consumption based on economical criteria, the best way to proceed is to combine the rearrangement of the user’s habits with an energetic reorganisation. This will enable us to save around 2400 million Euros in a 10-year period, which means saving around 55%. On the other hand, if we apply environmental criteria, the most efficient way to proceed is to combine the three guidelines and, thus, reduce our CO2 emissions by 51%. The study concludes that the current energetic model does not lead us to a reduction of the emissions, because the concepts of energy saving and economical saving diverge. The study also argues that energy efficiency has to develop towards a combination, together with a rearrangement of the user’s habits and together with a reorganisation of energy consumption. Energy efficiency by itself is not efficient on economical terms due to the high investment costs and the energy saving they provide.
És el model energètic actual espanyol eficaç en referència a la reducció d’emissions de CO2? Aquesta pregunta és la base del projecte, i com el concepte, d’ampli contingut, com és l’eficiència energètica ens els electrodomèstics s’interrelaciona, per tal minimitzar el consum elèctric i reduir així les emissions. L’estudi analitza i predetermina unes necessitats bàsiques d’ús dels electrodomèstics en funció de la tipologia de llar, les quals es diferencien pel nivell d’ocupació fins a un màxim de quatres persones, i com a base aquestes necessitats podem establir unes pautes d’actuació per tal de reduir el consum elèctric. Aquestes propostes de intervenció engloben el factor humà, electrònic i energètic, per tal de poder adaptar-se de la millor manera a les possibilitats, tant de disponibilitat horària com econòmiques, dels consumidors, i com aquests tres factors estan dotats de compatibilitat per tal d’assolir el màxim nivell d’estalvi. Inicialment, el factor humà es basa una reordenació dels hàbits, gestionant l’ús dels electrodomèstics en el moment més idoni del dia, tenint en compte el preu del kWh en funció de l’hora del dia, i, a més a més, evitar els mals hàbits ja adquirits. Per altra banda, el factor electrònic fa referència als propis electrodomèstics en si, i les seves prestacions, és a dir, una substitució per el millor equipament del mercat basant en l’índex d’eficiència energètica, que com es demostra posteriorment no sempre significa menor consum. I Finalment, en el factor energètic, que consisteix en una reorganització energètica, és a dir, una aportació d’energia, la qual ha estat tractada anteriorment en un grup extern. Aquesta última mesura ens permet assolir unes reduccions, tant de consum com de potència als voltants d’un 70%. Totes aquestes propostes de millora, són comptabilitzades a nivell català, per tal d’observar quin impacte tenen aquestes mesures a nivell autonòmic. Cal tenir en compte, que en funció del nostre criteri, ja sigui econòmic o medi ambienta, escollirem una determinada combinació de pautes d’intervenció. Si pretenem un estalvi amb criteri econòmic, la intervenció més eficaç és la combinació entre una reordenació del hàbits i una reorganització energètic, que ens permet un estalvi aproximat d’uns 2.400 milions d’euros en un període de 10 anys, és a dir, un estalvi del 55%. Si, ans el contrari, el nostre criteri és majoritàriament medi ambiental, la pauta d’actuació més eficaç és la combinació de les tres intervencions, amb un estalvi del 51% en emissions de CO2. L’estudi conclouen en que el model energètic actual no es apropa a una reducció de les emissions, ja que els conceptes d’estalvi energètic i econòmic divergeixen. Per altra banda argumenta que l’eficiència energètica ha d’evolucionar cap a la combinació amb una reordenació dels hàbits i una reorganització energètica, ja que l’eficiència energètica per si sola no és eficaç econòmicament, degut a les seves elevades inversions en relació el poc estalvi que ofereixen.
Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Eficiència energètica::Eficiència domèstica
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Instal·lacions i acondicionament d’edificis
Energy conservation
Energy consumption
Energia -- Estalvi
Electrodomèstics -- Consum d'energia
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem