Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24441

Projecte modificat d’urbanització del sector Can Montcau, a Llicà d’Amunt
Fernández López, Cristina
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; Gómez Valentín, Manuel
El present projecte constructiu, “Projecte modificat d’urbanització del sector Can Montracu a Lliça d’Amunt”, utilitza les bases d’estudi (topografia, geotècnia, coordinació de serveis..) del projecte “Projecte refós d’urbanització del Sector Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau”, realitzat per IDP, enginyeria i arquitectura. Al títol s’ha inclòs la paraula modificat, ja que aquest parteix del projecte refós, (projecte base o original a partir d’ara), tot realitzant una sèrie de modificacions tant constructives, geomètriques i conceptuals, buscant una millor gestió de l’obra i un millor funcionament des de un punt de vista mediambiental i funcional. Les principals motivacions que justifiquen la realització del present modificat es troben citades a l’apartat 1.3 de la present memòria, i es resumeixen les principals modificacions a l’apartat 3. Totes les decisions presses es troben degudament justificades als annexos corresponents i s’estudia prèviament la seva viabilitat a l’annex 04 d’estudi d’alternatives. També s’ha realitzat un estudi mediambiental, annex 12, per tal de valorar els impactes que ocasiona l’obra i les mesures correctores a realitzar. S’indiquen també de manera esquemàtica com afecten les modificacions realitzades al projecte per tal de que sigui mes sostenible mediambientalment, i es proposen una sèrie de mesures correctores front els impactes detectats.Previ a la redacció del projecte d’urbanització, es va completar la redacció del Pla parcial urbanístic del sector Can Montcau - Can Malé (Lliçà d’Amunt) d’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com el Reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Decret-Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, el qual s’aprova posteriorment. Aquest planejament va servir de punt de partida per a la realització del projecte d’urbanització executiu del mencionat sector. El mencionat “Projecte d’urbanització del Sector Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau”, el projecte original, es va completar en Febrer de 2010 per part del despatx d’arquitectura AFAC i de la enginyeria ICC. Els autors del mencionat projecte van ser l’arquitecte Amadeu Ferrer i l’enginyer de camins Miguel Ángel Andujar Meroño. Aquest projecte ha sigut aprovat definitivament per part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el dia 28 de juny de 2010. Posteriorment IDP realitza el projecte refós que integra la documentació recopilada amb posterioritat a la redacció i a l’aprovació del “Projecte d’urbanització del Sector Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau” així com esmena les deficiències detectades durant el període de licitació i preparació de les obres com s’ha mencionat a l’apartat anterior.El present projecte té com a objectiu definir i valorar les obres imprescindibles per completar la urbanització del sector Can Montcau, contemplada en el Pla Parcial Urbanístic del sector Can Montcau - Can Malé a Lliçà d’Amunt. El projecte inclou, d’acord amb el que exigeix la legislació vigent, els documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, necessaris per a definir detalladament les obres que han d’efectuar-se i la forma de realitzar-les, assegurant-ne la normalització dels materials a emprar en les diferents unitats d’obra a executar amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims i conjugar els punts de vista tècnic, econòmic i ambiental, tant en la fase de construcció com en la seva conservació i explotació.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Projecte urbà
City planning
Urbanisme
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem