To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/23468

Efectes potencials del canvi climàtic sobre l'operativitat del Port de Barcelona
Anguila Caner, Oscar
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de la Construcció; Mösso Aranda, César; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Casas Prat, Mercè
[CATALÀ] El canvi climàtic, un problema actual e inequívoc, pot tenir diversos impactes en el món que coneixem, des de l'augment de les temperatures fins al canvi en la  direccionalitat de l'onatge. L'objectiu del present estudi és evaluar com aquests canvis podrien afectar, en termes d'inoperativitat, al Port de Barcelona, el més important de la costa catalana. El criteri escollit per a què un moll estigui inoperatiu es pren de l'entitat Puertos del Estado. Aquesta, suggereix que s'aturi l'activitat quan l'alçada d'ona superi un determinar llindar, que variarà en funció de la tipologia del vaixell que hi atraca habitualment. Per obtenir el clima mig actual i poder caracteritzar el clima marítim, es divideixen les dades d’onatge extretes del node més proper a Barcelona (2,125ºE i 41,25ºN) de la malla de un model anomenat SWAN, segons la seva direcció (en 8 sectors) i altura d’ona significativa (en 5 intervals), i a cadascun dels 40 grups d’onades se'ls associa una probabilitat d’ocurrència. Tant per al clima mig actual (període 1971-2000) com per al futur (període 2071-2100), s'utilitza Dynamical Downscalling, tot combinant models atmosfèrics de circulació global (GCM) i de circulació regional (RCM), amb un total de 5 possibles opcions Assumint que només els onatges provinents del NE, E, SE i S arribaràn a l'interior del port, s'han propagat 20 onades, per a cada un dels 5 models, alçades d'ona i direccions establertes.  Per a la propagació de les onades desde aigües fondes s'han emprat les equacions de la teoria lineal de l'onatge combinades amb un model numèric tipus Bousinessq. S'han agrupat els molls més representatius (els d'activitat comercial) en zones, tot reunint els que es dediquen a la mateixa activitat i estan situats en sectors adjacents. Un cop s’han propagat les ones fins a l'interior del port i s’han definit els llindars d'alçada d'ona màxims que es permeten a cada zona, ja es pot avaluar quan aquesta alçada d'ona o agitació a l'interior de cada zona supera el llindar establert i per tant, fa que estigui inoperatiu. Els resultats indiquen que els canvis en les condicions d’onatge no tindràn un impacte significatiu sobre el port de Barcelona. L'operativitat d'aquests tendirà a augmentar o a disminuir, depenent del model emprat, encara que els augments són més freqüents i de major magnitud absoluta, mentre que les disminucions són més marginals en valor absolut. Això il·lustra la gran incertesa associada als estudis de canvi climàtic.
[ANGLÈS] Climate change, an actual and unequivocal problem, may have different impacts on the world we know, from the rising temperatures to the change of the directionality of waves. The aim of this study is to evaluate how these changes could affect, in terms of operativity, to the Barcelona harbor, ​​the most important of the Catalan coast.The criterion chosen to decide when a dock would stop it's activity is taken from the entity Puertos del Estado. They suggest that a dock's activity should stop when the wave height exceeds a certain threshold, which varies depending on the type of the ship that docks regularly. To obtain the current mean climate in order to define the marine climate, we divide the wave data taken from the nearest node to Barcelona (2,125 º E and 41.25 º N) from a mesh of a model called SWAN, according to its direction (in 8 sectors) and significant wave height (in 5 intervals), and each of the 40 groups of waves are associated with a ocurrence probability. Both the average current climate (period 1971-2000) and the future (period 2071-2100), are obtained using Dynamical Downscalling, combining atmospheric global circulation models (GCM) and regional circulation (RCM), with a total of 5 possible options.Assuming that only waves from NE, E, SE and S reach the inner harbor, 20 waves were propagated for each of the 5 models, wave heights and directions established. For wave propagation from deep water we've used the equations of Linear Wave Theory combined with a Bousinessq type numerical model. The most representative docks (the ones with business activity) are grouped together, joining those engaged into the same activity and located in adjacent sectors. Once the waves are propagated to the inner harbor and the maximum threshold wave height allowed is defined, we can evaluate when the wave height or agitation inside each zone exceeds the threshold and therefore becomes unusable. The results indicate that changes in wave conditions will not have a significant impact on the harbor. The operation of these tend to increase or decrease, depending on the model used, although the increases are more frequent and of greater absolute magnitude, while decreases are marginal in absolute value. This illustrates the large uncertainty associated in climate change studies.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària::Ports i costes
Àrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Degradació ambiental::Canvi climàtic
Climatic changes
port
canvi climàtic
dynamical downscalling
agitació
operativitat
Canvis climàtics
Barcelona, Port de (Catalunya)
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters