Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/224947

A hybrid algorithm combining metaheuristic with Monte Carlo simulation for solving the Stochastic Flow Shop problem
Peruyero Bernardo, Esteban
Universitat Oberta de Catalunya
In this paper, a hybrid simulation-based algorithm is proposed for the StochasticFlow Shop Problem. The main idea of the methodology is to transform the stochastic problem into a deterministic problem and then apply simulation to the latter. In order to achieve this goal, we rely on Monte Carlo Simulation and an adapted version of a deterministic heuristic. This approach aims to provide flexibility and simplicity due to the fact that it is not constrained by any previous assumption and relies in well-tested heuristics.
En aquest treball, es proposa un algorisme híbrid basat en simulació per al problema de fluxos estocàstics en el comerç. La idea principal de la metodologia consisteix a transformar el problema estocàstic en un problema determinista i després aplicar la simulació a aquest últim. Per aconseguir aquest objectiu, ens basem en la simulació de Monte Carlo i en una versió adaptada d'una heurística determinista. Aquest enfocament té com a objectiu proporcionar flexibilitat i simplicitat, atès que no es veu limitat per cap hipòtesi anterior i es basa en heurístiques rigorosament provades.
En este trabajo, se propone un algoritmo híbrido basado en simulación para el problema de flujos estocásticos en el comercio. La idea principal de la metodología consiste en transformar el problema estocástico en un problema determinista y luego aplicar la simulación a este último. Para lograr este objetivo, nos basamos en la simulación de Monte Carlo y en una versión adaptada de una heurística determinista. Este enfoque tiene como objetivo proporcionar flexibilidad y simplicidad, dado que no se ve limitado por ninguna hipótesis anterior y se basa en heurísticas rigurosamente probadas.
08-03-2014
Stochastic Flow Shop Problem
metaheuristic
hybrid algorithms
Monte Carlo simulation
metaheurística
metaheurística
algoritmos híbridos
algorismes híbrids
Monte Carlo simulación
Monte Carlo simulació
Problema de fluxos estocàstics al comerç
Problema de flujos estocásticos en el comercio
Computer algorithms
Algorithms -- Design
Algorismes computacionals
Algorismes -- Disseny
Algoritmos computacionales
Algoritmos -- Diseño
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem