Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/220216

Empirical study about the effects of the application of IAS 32 in Cooperatives
Bastida, Ramón; Carreras Roig, Lluís
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia; Universitat Rovira i Virgili. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública
Objecte: L'aplicació de la NIC 32 en les cooperatives ha generat una important controvèrsia en els últims anys. Fins al moment, s'han realitzat diversos treballs que intenten preveure els possibles efectes de la seva aplicació. Aquest treball pretén analitzar l'impacte de la primera aplicació de la NIC 32 en el sector cooperatiu. Disseny/metodologia/enfocament: S'ha seleccionat una mostra de 98 cooperatives, i s'ha realitzat una anàlisi comparativa de la seva informació financera presentada abans i després de l'aplicació de la NIC 32, per a determinar les diferències existents. S’ha utilitzat la prova de la suma de rangs de Wilcoxon per comprovar si aquestes diferències són significatives. També s’ha utilitzat la prova de la U de Mann Whitney per comprovar si existeixen diferències significatives en l’impacte relatiu de l’aplicació de la NIC 32 entre diversos grups de cooperatives. Finalment, s'ha realitzat una anàlisi dels efectes de l'aplicació de la NIC 32 en la situació patrimonial i econòmica de les cooperatives, i en l'evolució dels seus actius intangibles, mitjançant l’ús de tècniques d’anàlisi econòmico-financera. Aportacions i resultats: Els resultats obtinguts confirmen que l'aplicació de la NIC 32 provoca diferències significatives en algunes partides del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, així com en les ràtios analitzades. Les principals diferències es concreten en una reducció del nivell de capitalització i un augment de l'endeutament de les cooperatives, així com un empitjorament general dels ràtios de solvència i autonomia financera. Limitacions: Cal tenir en compte que el treball s'ha realitzat amb una mostra de cooperatives que estan obligades a auditar els seus comptes anuals. Per tant, els resultats obtinguts han d'interpretar-se en un context de cooperatives de tamany elevat. També cal tenir en compte que hem realitzat una anàlisi comparativa dels comptes anuals de 2011 i 2010. Això ens ha permès conèixer les diferències en la informació financera de les cooperatives abans i després d'aplicar la NIC 32. Encara que algunes d’aquestes diferències també podrien estar causades per altres factors com la situació econòmica, els canvis en l'aplicació de les normes comptables, etc. Originalitat/valor afegit: Creiem que és el moment idoni per a realitzar aquest treball d'investigació, ja que des de 2011 totes les cooperatives espanyoles han d'aplicar les normes comptables adaptades a la NIC 32. A més, fins on coneixem, no existeixen altres treballs similars realitzats amb comptes anuals de cooperatives que ja han aplicat les normes comptables adaptades a la NIC 32 . Creiem que els resultats d'aquest treball d'investigació poden ser útils per a diferents grups d'interès. En primer lloc, perquè els organismes emissors de normes comptables puguin conèixer l'abast de la NIC 32 en les cooperatives i, puguin plantejar millores en el contingut de la norma. En segon lloc, perquè les pròpies cooperatives, federacions, confederacions i altres organismes cooperatius disposin d'informació sobre l'impacte econòmic de la primera aplicació de la NIC 32, i puguin realitzar les valoracions que creguin convenients. I en tercer lloc, perquè les entitats financeres, auditors i assessors de cooperatives i altres grups d'interès disposin d'informació sobre els canvis en els comptes anuals de les cooperatives, i puguin tenir-los en compte a l'hora de prendre decisions. Paraules clau: Cooperatives, patrimoni net, capital social, NIC 32, solvència, efectes de la normativa comptable, informació financera, ràtios.
Purpose: The application of IAS 32 in co-operatives has generated an important controversy in recent years. Until now, various works have tried to predict the possible effects of its application. This paper intends to analyze the impact of the first application of IAS 32 on the co-operative sector. Design/methodology/approach: To perform this analysis, a sample of 98 cooperatives has been selected, and a comparative analysis has been performed on their financial information presented before and after the application of IAS 32, to determine the existing differences. We used the Wilcoxon Rank Sum Test to contrast if these differences are significant. We also used the U-Mann Whitney Test to contrast if there are significant differences in the relative impact of applying IAS 32 between various groups of cooperatives. Finally, we performed an analysis of the effects of the IAS 32 application on the economic and financial situation of the cooperatives, and the evolution of its intangible assets, using techniques of financial statements analysis. Findings and value: The results obtained confirm that the application of IAS 32 caused significant differences in some financial components of the balance sheet and the profit and loss account, as well as in the ratios analyzed. The differences are present in a reduction in the level of capitalization and an increase in the indebtedness of the cooperatives, as well as a general worsening of economic ratios of solvency and financial autonomy. Research limitations: It is important to note that this study has been done with a sample of audited cooperatives. Therefore, the results must be interpreted in the context of big-sized cooperatives. Also we want to note that we have made a comparative analysis of financial statements for 2011 and 2010. This has allowed us to know the differences in the financial information of the cooperative before and after applying IAS 32. Although some of these differences, could also be caused by other factors such as the economic situation, changes in the application of accounting standards, etc... Originality: We believe it is the right time to do this research because, since 2011, all Spanish cooperatives must apply IAS 32. As far we know, there are no other empirical studies with cooperatives that had applied IAS 32 in their financial statements. The results of this research can be useful for different stakeholders. First, because the agencies issuing accounting standards can determine the scope of IAS 32 in the cooperatives and could bring some improvements to the content of the standard. Second, because the own cooperatives, federations, confederations and other cooperative organizations have information on the economic impact of the first application of IAS 32 and can make their own assessments. And third, because financial institutions, auditors and cooperative consultants and other stakeholders have information about changes in the financial statement of cooperatives, and can take them into account before taking decisions . Key words: Cooperatives, equity, share capital, IAS 32, solvency, effects of accounting standards, financial information, ratios
2013
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Cooperatives
Capital social
Comptabilitat -- Normes -- Cooperació internacional
Ràtios -- Anàlisi
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
47 p.
Documento de trabajo
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
Documents de treball del Departament d'Economia;2013-19
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
201319.pdf 593.6 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados