Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/18449

Reforma, adequació i millora de les cobertes existents a l'ampliació Cordech de l'edifici ETSAB en cobertes transitables enjardinades
Caballero Gibert, Sergi
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Rodríguez Rocandio, Manuel
Aquest projecte planteja la proposta de reforma de les cobertes ja existents, adequació i canvi d’ús a coberta transitable enjardinada, així com la creació i millora dels accessos i la seva adaptació per a persones amb mobilitat reduïda de l’ampliació de 1978 a 1985 de l’Escolta Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, realitzada per José Antonio Coderch i Sentmenat. El projecte consistirà en realitzar els estudis necessaris per poder dur a terme el canvi d’ús, mitjançant l’enjardinament dels tres nivells de coberta amb una superfície de 3089,64 m2 i la millora del accessos existents i la creació i habilitació de nous. Primerament i mitjançant l’estudi de assolella-me’n del edifici Corderch i les ombres projectades pels edificis colindants (Edifici Segarra (ETSAB) i l’edifici de l’EPSEB), a més a més d’un estudi de pluviometria ens dóna les bases suficients per el plantejament i viabilitat de col·locació una zona d’oci enjardinada a les cobertes d’aquest edifici. Seguit del plantejament de les zones i solucions d’oci i enjardinament triant dintre de diferents propostes, la més adient als criteris arquitectònics i seguint el model actual sense trencar amb l’estètica i el diàleg plantejat per Coderch. Partint de l’ampliació ja existent, es realitzarà un estudi de les zones d’accés i del estat de conservació dels accessos del projecte original que han estat anul·lats un cop construïts o estan fora d’ús, millorant, ampliant o afegint de nous (ascensor, escales, rampes, etc ) afegint zones d’oci i descans; Aplicant solucions a les patologies que han sorgit amb el temps. En aquest punt es planteja el càlcul teòric consistent a verificar si l’estructura existent suportarà el pes dels elements de ampliació i de l’enjardinament i les càrregues que comportarà el canvi d’ús (cobertes transitables) sumant la sobrecàrrega de les aigües acumulades per la terra, pluvials, etc, mitjançant el mètode de la comprovació dels estats límits últims i de servei abans i després de l’actuació. Acabats el estudis previs es realitza el projecte d’ execució aplicant els resultats dels estudis preliminars. Projecte de deconstrucció de la coberta ja existent, així com la retirada selectiva dels elements d’impermeabilització i aïllament deteriorats o malmesos i la seva substitució; la aplicació les solucions constructives: rampes, escales, etc, que permetin un recorregut de tota la zona, la tria de la vegetació i els elements que s’instal·laran a les cobertes de manera que quedi integrat buscant el menor impacte visual de l’actuació, aquesta part constarà de l’adequació de les instal·lacions existents de refrigeració, llum i altres a la nova coberta dissenyada i la instal·lació lluminària autoabastent, de sistemes de rec automatitzat, i la recollida d’aigües pluvials que seran reutilitzades per el propi rec.
ABSTRACT This project involves the proposed reform of the existing terrace roofs, adaptation and change to passable landscaped terrace roofs and the creation and improvement of access and suitability for disabled persons of the increase from 1978 to 1985, of the Technical College of Architecture, conducted by Jose Antonio Coderch and Sentmenat. The project consists of carrying out the studies necessary to carry use change through the three levels of gardens covering an area of 3089,64 m2 and the improvement of existing access, creation of A new one and empowerment. First, by studying the sun light and projected shadows from the building Coderch and the shadows cast by neighbouring buildings (Building Segarra (ETSAB) and building EPSEB), in addition to a study of rainfall gives sufficient basis for the planning and feasibility of placing a landscaped leisure area on the roofs of this building. Followed of the planning and solutions in the areas of leisure and landscaping within choosing different proposals, the most appropriate architectural criteria and following the current model without breaking the aesthetics and the dialogue proposed by Coderch. Based on the existing extension, will study the areas of access and the condition of access to the original proposal have been cancelled once built or are no longer in use, improving, extending or adding new (elevator, stairs, ramps, etc.) by adding areas of leisure and relaxation, applying solutions to diseases that have emerged over time. This point raises the theoretical calculation is to verify whether the existing structure will support the weight of the items and increase the landscaping and the charges that involve the change of use (indoor passable) adding the overhead of water accumulated earth, rain, etc., using the method of checking the last limit states and service before and after the performance. Ended previous studies, do performed the execution project applying the results of preliminary studies. The deconstruction project of the existing roof and the selective removal of elements of waterproofing and insulation damaged or corrupted and replaced, the application constructive solutions: ramps, stairs, etc. that allow a tour of the whole area, the choice of plants and items that will be installed on the terrace roofs so that it is integrated seeking lower visual impact of the action, that part will consist of the adequacy of existing facilities cooling, lighting and others to the new cover designed and self-sufficient lighting installation of automatic watering systems, and rainwater collection to be reused for irrigation itself
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements de tancament
Roofs--Maintenance and repair
Cobertes (Construcció)--Manteniment i reparació
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem