Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/200392

Resposta de les espècies algals a canvis en la disponibilitat de nutrients
Giménez Grau, Pau
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Catalan i Aguilà, Jordi; Centre d'Estudis Avançats de Blanes
L'objectiu general del projecte de tesi és el d'estudiar la resposta de les espècies algals a canvis en la disponibilitat de nutrients (i.e. NH4+/NO3-/PO43-). La hipòtesi de partida és que les alteracions en les concentracions absolutes i relatives de nutrients provoquen canvis en l'activitat de les espècies algals que seran més o menys intensos en funció de l’espècie i que són fruit de les característiques eco-evolutives intrínseques de cadascuna. Els objectius concrets es diferencien per l’escala temporal a la que s’observa la resposta, que va des de minuts fins a setmanes: Objectiu 1. Analitzar canvis a curt termini en l’activitat de les espècies degut a augments puntuals en la concentració absoluta i relativa de nutrients (NH4+/NO3-/ PO43-). S'ha vist que algunes espècies redueixen l’activitat fotosintètica a curt termini per destinar tots els recursos a l’assimilació de nutrients (Elrifi i Turpin 1986). S’estudiarà si aquesta pauta es troba de forma generalitzada i si respon a patrons evolutius, funcionals (mida, forma...) o ecològics (disponibilitat de nutrients). Objectiu 2. Analitzar, a mig termini, l’activitat de les espècies algals a diferents concentracions de NH4+/NO3-/ PO43-. Les respostes s’intentaran modelar, de manera que els paràmetres es puguin considerar trets funcionals característics de les espècies. S'estudiarà si la variabilitat en aquests trets respon a patrons evolutius o a d’altres trets funcionals com per exemple la mida. Objectiu 3. Analitzar com afecta, a llarg termini, la disponibilitat de nutrients en la composició d’espècies. Es detectarà quines espècies són més sensibles a les condicions de NH4+:NO3- i N:P del medi, i com es relaciona això amb les respostes específiques trobades en els objectius anteriors.
The general aim of the thesis project is to study the response of algal species to changes in nutrient availability (i .e. NH4 + / NO3-/PO43-). The hypothesis is that alterations in absolute and relative concentrations of nutrients induce changes in the activity of algal species that are more or less intense depending on the species and are the result of intrinsic eco-evolutionary traits. The specific objectives are differentiated by the scale at which the response is observed, ranging from minutes to weeks: Objective 1. Analyze short-term changes in the activity of the species due to specific increases in absolute and relative concentrations of nutrients (NH4 + / NO3-/ PO43-). It have been shown that some species reduce photosynthetic activity in the short term to devote all resources to the assimilation of nutrients (Elrifi and Turpin 1986). We will study whether this phenomenon is widespread and if it responds to evolutionary, functional or ecological patterns. Objective 2. Analyze, in the medium term, the activity of algal species at different concentrations of NH4 + / NO3-/ PO43-. We will try to model the results and the parameters will be considered functional features characteristic of the species.We will study whether the variability in these traits responds to evolutionary patterns or other functional characteristics such as size. Objective 3. Analyze how nutrient availability affects species composition at the long-term scale. We will detect which species are more sensitive to the conditions of NH4 +:NO3 and N:P in the environment, and how does that relate to specific responses found in the above goals.
2012-08-23
Algues – Fisiologia
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
11 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2011FI_B 00098
         

Full text files in this document

Files Size Format
2011 FI_B 00098_Gimenez.pdf 330.7 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters