Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2099.1/11680

Implantació dels sistemes de control d'instal·lacions tècniques, de vigilància de seguretat i de comunicacions en un centre logístic
Miranda Miralles, Eduardo Manuel
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Fernández Canti, Rosa M.
Projecte final de carrera realitzat en col.laboració amb Facilitia Soluciones
Catala: En el present projecte s’ha abordat la implantació de la infraestructura i equipaments necessaris per a dotar dels serveis propis d’un Centre d'Intercanvi de Mercaderies (CIM) a un recinte real que es troba, en l’actualitat, en fase d’urbanització. En primer lloc s’han identificat quines eren les especificacions funcionals i s’han dividit en quatre categories: (1) infraestructures de suport i comunicacions, (2) sistemes de control de les instal.lacions tècniques, (3) sistemes de vigilància i seguretat i (4) sistemes d’integració i centralització. Per cadascuna d’aquestes categories s’han definit quins eren els requeriments concrets i s’ha fet una selecció i dimensionament de l’equipament necessari atenent tant a criteris tècnics com a criteris comercials. Pel que fa als sistemes elèctrics, s’han dissenyat els quadres necessaris per donar servei a totes les instal.lacions i s’ha dimensionat tot el cablatge i equipament de suport (tal com són el grup electrogen i els sistemes d’alimentació ininterrompuda). Pel que fa al control de totes les instal.lacions, s’ha dissenyat un control centralitzat ubicat en un edifici de centre de control, i organitzat en una sala de control i una sala tècnica principal. L’automatització de la totalitat dels equips que donen servei a les instal.lacions s’ha fet mitjançant una xarxa de PLCs i el funcionament s’ha programat amb el software Step 7 de Siemens. L’adquisició de dades i control de supervisió s’ha implementat per mitjà d’un sistema Scada WinCC en comunicació amb la xarxa de PLCs. Hem dissenyat totes les pantalles i animacions i hem verificat el seu correcte funcionament amb l’ajut del simulador de PLCs de l’administrador Simatic de Siemens. A banda dels esquemes elèctrics i programes de control i supervisió, s’ha fet un estudi econòmic del cost total de la implantació així com un calendari estimat per a la mateixa. Es conclou que la implantació de tots aquests sistemes permet augmentar el valor del terreny considerat i aporta un valor afegit a la comarca on està situat ////// Castellà: En el presente proyecto se ha abordado la implantación de la infraestructura y equipamientos necesarios para dotar de los servicios propios de un Centro de Intercambio de Mercancías (CIM) a un recinto real que se encuentra, en la actualidad, en fase de urbanización. En primer lugar se han identificado cuáles eran las especificaciones funcionales y se han dividido en cuatro categorías: (1) infraestructuras de apoyo y comunicaciones, (2) sistemas de control de las instalaciones técnicas, (3) sistemas de vigilancia y seguridad y (4) sistemas de integración y centralización Para cada una de estas categorías se han definido cuáles eran los requerimientos concretos y se ha hecho una selección y dimensionamiento del equipamiento necesario atendiendo tanto a criterios técnicos como criterios comerciales. En cuanto a los sistemas eléctricos, se han diseñado los cuadros necesarios para dar servicio a todas las instalaciones y se ha dimensionado todo el cableado y equipo de apoyo (tal como son el grupo electrógeno y los sistemas de alimentación ininterrumpida). En cuanto al control de todas las instalaciones, se ha diseñado un control centralizado ubicado en un edificio de centro de control, y organizado en una sala de control y una sala técnica principal. La automatización de la totalidad de los equipos que dan servicio a las instalaciones se ha realizado mediante una red de PLCs y el funcionamiento se ha programado con el software Step 7 de Siemens. La adquisición de datos y control de supervisión se ha implementado por medio de un sistema Scada WinCC en comunicación con la red de PLCs. Hemos diseñado todas las pantallas y animaciones y hemos verificado su correcto funcionamiento con la ayuda del simulador de PLCs del administrador Simatic de Siemens. Aparte de los esquemas eléctricos y programas de control y supervisión, ha realizado un estudio económico del coste total de la implantación así como un calendario estimado para la misma. Se concluye que la implantación de todos estos sistemas permite aumentar el valor del terreno considerado y aporta un valor añadido a la comarca donde está situado. ////// English: This project has addressed the implementation of infrastructure and equipment necessary to provide the services of a Commodity Exchange Center (MIC) in an enclosure that is true, currently in phase urbanization. First identified what were the functional specifications have been divided into four categories: (1) infrastructure support and communications, (2) control systems of technical facilities, (3) security and surveillance systems and (4) systems integration and centralization. For each of these categories have been defined what were the specific requirements and has made a selection and sizing of equipment according to technical criteria so as to commercial critery. With regard to electrical systems, panels are designed to serve all necessary facilities sized and has all the wiring and support equipment (such as the generator and uninterruptible power supplies). Regarding the control of all facilities, have designed a centralized control located in a building control center, and organized in a control room and main room technique. Automation of all the teams that serve the facilities was made through a network of PLCs and operating software has been programmed with Step 7 from Siemens. The data acquisition and supervisory control is implemented via a WinCC SCADA system in communication with the PLC network. We designed all the screens and animations and we verified the correct operation of the simulator with the help of PLC Siemens SIMATIC Manager. Apart from electric schemes and programs for control and supervision, has become an economic study of the cost of implementation and an estimated timetable for it. We conclude that the implementation of these systems can increase the value of the land considered and adds value to the region where is located.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica::Circuits electrònics
Electronic security systems
Security systems and remote control
Sistemas de seguridad y control remoto
Sistemes electrònics de seguretat
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document