Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/183879

Les ciutats turístiques, les noves ciutats. Anàlisi de l'evolució del model turístic en destinacions de litoral madures a partir de l'anàlisi de paràmetres urbanístics
Rovira Soto, Ma Trinitat
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Anton Clavé, Salvador, 1964-; Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Geografia
La beca concedida ha anat destinada a desenvolupar la tesi doctoral que duu per nom "Les ciutats turístiques, les noves ciutats. Anàlisi de l'evolució del model turístic en destinacions de litoral madures a partir de l'anàlisi de paràmetres urbanístics". L’àrea d’estudi comprèn els municipis de Cambrils, Salou i La Pineda (Vila-seca) que conformen la Costa Daurada central, destinació madura de litoral mediterrani, que basa el seu desenvolupament d’acord el model turístic de sol i platja. Arribats en aquest punt de finalització de la beca, cal destacar que s’ha complert amb l'objectiu d'analitzar el procés de transformació de les ciutats turístiques, tot establint com el turisme litoral mediterrani s'ha convertit en un factor de creació de ciutat. Així mateix també s'han complert els objectius específics tals com: analitzar l'evolució de les destinacions turístiques consolidades del litoral mediterrani, recopilar informació per a la creació d'índexs i eines que serveixin per l'anàlisi del procés de tranformació de les ciutats turístiques a ciutats tradicionals a partir del tractament dels plans parcials, recopilar i analitzar les polítiques de planificació que han condicionat l'area d'estudi, modelitzar el procés de construcció de l'espai turístic a partir de l'establiment d'unes unitats bàsiques en la descripció i anàlisi territorial i paisatgístic, i crear un SIG per culminar el procés d'anàlisi tot creant una base de dades i la representació dels resultats en cartogradia temàtica. Pel que fa al disseny i l’execució de la metodologia, es poden considerar dos vessants, una vessant més qualitativa i una altra més quantitativa per al tractament de la informació recopilada. Igualment la generació de cartografia específica completa el procés amb la producció de cartografia específica, tal i com es desenvolupa en la present memòria. La tesi parteix del guió que contempla: un prier capítol d'introducció, un segon dedicat al marc teòric, un tercer apartat on s'exposaran les hipòtesis de les quals es parteix, i un quart dedicat a la metodologia. Pren especial importància l'apartat dedicat a l’ànalisi, així com el dedicat a la discussió dels resultats obtinguts, que es desenvoluparà en el sisè apartat. Per últim resta destacar el setè apartat dedicat a les conclusions a les que s'ha arribat.
The scholarship has been devoted to develop the thesis with the name "The tourist cities, new cities. Analysis of the evolution model of mature coastal tourist destinations through the analysis of urban settings." The study area includes the towns of Cambrils, Salou and La Pineda (Vila-seca) which form the Central Costa Daurada area, a mature Mediterranean destination, which bases its development on the sun and sand tourism model. At this point at the end of the scholarship, it is noteworthy that this has fulfilled the aim of analyzing the transformation of the tourist cities, establishing that tourism at the Mediterranean coast has become a factor of city creation. Likewise, the specific objectives have been met. These were to analyze the evolution of consolidated tourist destinations of the mediterranean coast, to collect information for the creation of indexes and tools that serve to analyze the process of transformation of traditional tourist cities based on the analysis of partial plans, to collect and analyze planning policies that have been determinant for the area of study, to model the process of building the tourism space from the establishment of basic units of description and analysis of space and landscape, and to create a GIS to complete the analysis process by creating a database and the representation of results in thematic cartography. Regarding the design and implementation of the methodology two aspects have been considered. The first, concerns the qualitative/quantitative approach and the second, the treatment of information collected. Furthermore, the generation of a complete specific mapping process with the production of specific maps has been considered and developed in this report. The thesis shows that the script includes: an introductory chapter, a second section devoted to the theoretical framework, a third part which exhibits the hypothesis from which it starts, and a fourth chapter devoted to methodology. Then it includes the section of the analysis which is of special importance, as well as the one dedicated to the discussion of results, which is developed in the sixth paragraph. It is important to highlight the last remaining seventh section which outlines the conclusions that have been obtained.
2012-05-03
9 - Geografia i història
Turisme -- Catalunya -- Costa Daurada
Urbanisme -- Catalunya -- Costa Daurada
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
181 p.
Article
Els ajuts de l'AGAUR;2010FI_B200071
         

Full text files in this document

Files Size Format
2010 FI_B200071_Rovira.pdf 5.323 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters