To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/11802

Desenvolupament d'una aplicació Android per a Moodle
Herrera Borau, Manel
Universitat Oberta de Catalunya
L'evolució que la tecnologia de les comunicacions sense fils ha experimentat en els darrers anys permet que avui en dia els dispositius mòbils proporcionin una resposta més que acceptable. Ja s'han superat molts dels problemes de mobilitat, d'infraestructura i d'ample de banda que fins ara dificultaven l'ús d'aquests dispositius. Aquest fet ha fomentat l'expansió de diferents sistemes dels que es pot destacar Android, iPhone OS i Windows Mobile/Windows Phone 7. Els dos primers són els que actualment es disputen el lideratge del mercat dels dispositius i aplicacions mòbils i és Android el que ha experimentat el major creixement els darrers anys. Paral·lelament, la constant introducció de programari d'e-learning destinat a activitats de formació no presencial basades en Internet ha permès arribar a milions d'usuaris en diferents àmbits, com ara universitats, empreses i institucions d'arreu del món. D'aquest conjunt de programari destaca Moodle, suite de codi obert que permet crear llocs web de formació en línia de forma senzilla i eficaç.Aquest Projecte de Final de Carrera, emmarcat en l'àrea de Xarxes de Computadors, conjugaaquests tres conceptes mitjançant el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils Android que connecta a un servidor Moodle. La comunicació entre ells utilitza intensivament les xarxes sense fils i fa crides als serveis que aquest ofereix gràcies als Web Services, mètode de comunicacions composat d'un conjunt de protocols i de programari que permet la comunicació entre dos dispositius a través de la xarxa.
La evolución experimentada en los últimos años por la tecnología de las comunicaciones inalámbricas permite que hoy en día los dispositivos móviles proporcionen una respuesta muy aceptable. Ya se han superado muchos de los problemas de movilidad, infraestructura y ancho de banda que hasta ahora dificultaban el uso de estos dispositivos. Este hecho ha fomentado la expansión de diferentes sistemas, entre los que cabe destacar Android, iPhone OS y Windows Mobile/Windows Phone 7. Los dos primeros son los que actualmente se disputan el liderazgo del mercado de dispositivos y aplicaciones móviles y Android el que ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos años. Paralelamente, la continua introducción de aplicaciones de e-learning destinadas a actividades de formación nopresencial basadas en Internet ha permitido llegar a millones de usuarios de distintos ámbitos como universidades, empresas e instituciones de todo el mundo. De este conjunto de aplicaciones destaca Moodle, suite de código abierto que permite crear sitios web de formación en línea de forma sencilla y eficaz. Este Proyecto Fin de Carrera, enmarcado en el área de Redes de Computadores, conjuga estos tres conceptosmediante el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles Android que conecta con un servidor Moodle. La comunicación entre ellos utiliza intensivamente las redes inalámbricas y realiza llamadas a los servicios que este ofrece gracias a los Web Services, método de comunicaciones compuesto por un conjunto de protocolos y aplicaciones que permite la comunicación entre dos dispositivos a través de la red.
The evolution that wireless communication technology has experienced over the last few years allows that nowadays mobile devices provide a more than acceptable response. Most of the issues related to mobility, infrastructure and bandwidth that used to limit the usage of these devices have now been solved. As a consequence, different systems such as Android, iPhone OS and Windows Mobile/Windows Phone 7 have beenexpanded. Nowadays, Android and iPhone are leading the mobile devices and applications market, Android being the one that has experienced the largest growth over the last few years. In parallel, the continuous introduction of e-learning software focused on Internet-based learning activities allowsthe access of millions of users from a wide range of locations such as universities, companies and institutions worldwide. Moodle, the open source suite for building online learning websites in a simple and effective manner should be highlighted. This Minor Thesis, focused on Computer Networks, combines these three elements by developing an application for an Android mobile device that connects to a Moodle server. The communication between both elements intensively uses the wireless networks and calls its services thanks to the Web Services, a method of communication betweentwo devices over the network based on a set of protocols and pieces of software.
2012-03-07
dispositius mòbils
xarxes sense fils
dispositivos móviles
Android
Moodle
e-learning
web services
Moodle
redes sin hilos
wireless networks
mobile devices
Android
Android
Moodle
e-learning
e-learning
serveis web
servicios web
Moodle
Mobile communication systems
Application software -- Development
Android (Computer file)
Moodle (Programes d'ordinador)
Comunicacions mòbils, Sistemes de
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC
Android (Sistema operatiu)
Moodle (Programas de ordenador)
Comunicaciones móviles, Sistemas de
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
Android (Sistema operativo)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Slide
Software
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters