Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/8383

DCU per a la configurabilitat d'una estació de treball clínic
Fernandez Piquet, Alejandra (Sandra)
Gairebé un 50% dels metges de la sanitat catalana realitzen actualment les seves tasques assistencials en entorns SAP. Donada la naturalesa de la seva feina, és fàcil afirmar que les aplicacions que utilitzen habitualment haurien d'haver estat desenvolupades centrant l'atenció en l'usuari i el context en què aquest realitza la seva feina. Però degut a diversos motius organitzatius, això no ha estat així. Aquest projecte pretén demostrar el valor afegit que pot aportar el Disseny Centrat en l'Usuari en el desenvolupament d'aplicacions assistencials en l'àmbit SAP Sanitat. S'ha realitzat una investigació prèvia de les necessitats reals dels usuaris, un anàlisi del context d'ús i dels diferents perfils de usuari, s'ha desenvolupat un prototip amb la nova tecnologia que aporta SAP per al desenvolupament de interfícies tipus web integrades en el sistema (SAP Webdynpro for ABAP), i finalment s'ha realitzat la corresponent avaluació heurística i el test de usuaris. S'ha arribat principalment a tres conclusions: en primer lloc, ha sorprès la bona disposició dels usuaris metges per a participar en aquesta mena de projectes; en segon lloc, ha quedat demostrada la importància de l'anàlisi del context, així com la rellevància que el dissenyador estigui quan més a prop millor de l'usuari final; i finalment, cal destacar que la tecnologia emprada ha limitat qualitativament diverses opcions de disseny.
Almost 50% of catalan health care physicians perform currently their work on SAP environment. Given the nature of their work, it's easy to say that the applications you use regularly should have been developed focusing on the user and the context in which it carries out its work. But due to various organizational reasons, this has not happened. This project aims to demonstrate the added value that can be provided in the User Centered Design in the development of SAP Health care applications. In first place, it was done an investigation of the actual user needs, an analysis of use context and different user profiles, a prototype was developed using the new technology offered by SAP to develop web interfaces system integrated (SAP Webdynpro for ABAP), and finally it was performed the corresponding heuristic evaluation and user testing. Three conclusions were mainly reached: first, it was amazing the availability of physician users to participate in these kind of projects; in a second term, it has been demonstrated the importance of the contextual enquiry, and the relevance of the designer proximity to the final user; and finally, should be remarked that the used technology had limited qualitatively several design options.
Casi un 50% de los médicos de la sanidad catalana realizan actualmente sus tareas asistenciales en entornos SAP. Dada la naturaleza de su trabajo, es fácil afirmar que las aplicaciones que utilizan habitualmente deberían haber sido desarrolladas centrando la atención en el usuario y el contexto en que éste realiza su trabajo. Pero debido a diversos motivos organizativos, esto no ha sido así. Este proyecto pretende demostrar el valor añadido que puede aportar el Diseño Centrado en el Usuario en el desarrollo de aplicaciones asistenciales en el ámbito SAP Sanidad. Se ha realizado una investigación previa de las necesidades reales de los usuarios, un análisis del contexto de uso y de los diferentes perfiles de usuario, se ha desarrollado un prototipo con la nueva tecnología que aporta SAP para el desarrollo de interfaces tipo web integradas en el sistema (SAP Webdynpro for ABAP), y finalmente se ha realizado la correspondiente evaluación heurística y el test de usuarios. Se ha llegado principalmente a tres conclusiones: en primer lugar, ha sorprendido la buena disposición de los usuarios médicos para participar en este tipo de proyectos, en segundo lugar, ha quedado demostrada la importancia del análisis del contexto, así como la relevancia que el diseñador esté cuanto más cerca mejor del usuario final, y finalmente, cabe destacar que la tecnología empleada ha limitado cualitativamente diversas opciones de diseño.
26-07-2011
usuari
interacció
interfície
funcionalitats
metges
SAP
sanitat
usabilitat
tecnologia
test
user
interaction
interface
functionalities
physicians
SAP
health care
usability
technologies
test
usuario
interacción
interfaz
funcionalidades
médicos
SAP
sanidad
usabilidad
tecnología
test
Medicine -- Data processing
Medicina -- Informàtica
Medicina -- Informática
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document