Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2099.1/12616

La adquisición de O2 por Telefónica: valoración de una operación de referencia en el sector de las telecomunicaciones europeas
Moragas Gimeno, Victor
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Sardà Ferrer, Joan
Accèssit al Premi Càtedra CMT-UPC al millor Projecte de Fi de Carrera d'Enginyeria de Telecomunicació en l'àrea de la Regulació en l'àmbit de les telecomunicacions. Atorgat per la Càtedra CMT-UPC. (Curs 2010-2011)
Català: L'objectiu d'aquest Projecte és valorar l'exitosa adquisició d'O2 per Telefónica, transacció que constitueix l'any 2005 una operació emblemàtica dins el procés de consolidació de les operadores de telecomunicació europees. Per arribar a la valoració final sobre els diferents aspectes que configuren l'èxit de l'operació, amb els seus respectius matisos, s'opta per desenvolupar l'anàlisi de l'operació seguint la lògica següent. En primer lloc, es realitzarà un estudi del perfil de Telefónica i O2 el 2005. A continuació es posarà en context l'operació, dins la lògica del procés de consolidació de la industria de les telecomunicacions, l'historial de transaccions de Telefònica i altres transaccions recents que s'han produït a Europa. L'etapa següent és l'anàlisi de les diferents característiques de l'Oferta, estudiant qüestions com els seus terminis, la seva financiació, el procediment d'acceptació, els diferents acords, la seva recomanació, el mètode de pagament, l'exclusió de cotització d'O2, els nomenaments en el Consell, etc. Segueix la presentació del calendari detallat de l'execució de l'operació, amb les diferents etapes per les que es va passant en el procés. Segueix una anàlisi de les motivacions de l'adquisició, que pertanyen a diversos àmbits com són l'estratègic, l'acceleració del creixement de Telefónica, l'entrada en els dos més grans mercats de telefonia mòbil d'Europa, l'aprofitament de sinèrgies, la diversificació geogràfica i sectorial de Telefónica, l'impacte financer, etc. Seguirà un capítol d'anàlisi de l'evolució posterior d'ambdues companyies integrades, avaluant aspectes com la desinversió en actius no-core, la reestructuració que es fa de l'organigrama de Telefónica, les passes cap a una oferta integrada, l'unificació de marques, l'evolució financera i del negoci, etc. Finalment, es procedirà amb una valoració del preu pagat per O2, comparant els múltiples de la transacció amb els d'altres operacions similars de l'any 2005, a més de realitzar-se un model de valoració per descompte de flux de caixa. Aquest model utilitzarà les suposicions que Telefónica fa en la seva presentació de l'operació corporativa, per tractar de demostrar que Telefónica està comprant O2 amb un descompte respecte al valor que li atorga. L'etapa final d'aquest Projecte serà la valoració dels diferents aspectes que configuren l'èxit en l'execució de l'adquisició d'O2 i en l'evolució posterior d'ambdues companyies integrades, a mode de conclusió.
Castellano: El objetivo de este Proyecto es valorar la exitosa adquisición de O2 por Telefónica, transacción que constituye en 2005 una operación emblemática dentro del proceso de consolidación de las operadoras de telecomunicación europeas. Para llegar a la valoración final sobre los distintos aspectos que configuran el éxito de la operación, con sus respectivos matices, se opta por desarrollar el análisis de la operación siguiendo la lógica siguiente. En primer lugar, se realizará un estudio del perfil de Telefónica y O2 en 2005. A esto seguirá una puesta en contexto de la operación, dentro de la lógica del proceso de consolidación en la industria de las telecomunicaciones, el historial de transacciones de Telefónica y otras transacciones recientes que se han producido en Europa. La etapa siguiente es el análisis de las diferentes características de la Oferta, estudiando cuestiones como sus términos, su financiación, el procedimiento de aceptación, los diferentes acuerdos, la recomendación de la misma, el método de pago, la exclusión de cotización de O2, los nombramientos en el Consejo, etc. A esto sigue la presentación del calendario detallado de la ejecución de la operación, con las distintas etapas por las que se va pasando en el proceso. Sigue un análisis de las motivaciones de la adquisición, que pertenecen a distintos ámbitos como son el estratégico, la aceleración del crecimiento de Telefónica, la entrada en los dos mayores mercados de telefonía móvil de Europa, el aprovechamiento de sinergias, la diversificación geográfica y sectorial de Telefónica, el impacto financiero, etc. Seguirá un capítulo de análisis de la evolución posterior de ambas compañías integradas, evaluando aspectos como la desinversión en activos no-core, la reestructuración que se hace del organigrama de Telefónica, los pasos hacia una oferta integrada, la unificación de marcas, la evolución financiera y del negocio, etc. Por último, se procederá con una valoración del precio pagado por O2, comparando los múltiplos de la transacción con los de otras operaciones similares ocurridas en 2005, además de realizarse un modelo de valoración por descuento de flujos de caja. En éste se utilizará los supuestos que Telefónica hace en su presentación de la operación corporativa, para tratar de demostrar que Telefónica está comprando O2 con un descuento con respecto al valor que le otorga. La etapa final de este Proyecto será la valoración de los distintos aspectos que configuran el éxito en la ejecución de la adquisición de O2 y en la evolución posterior de ambas compañías integradas, a modo de conclusión.
English: The aim of this Project is to assess the successful acquisition of O2 by Telefónica, which was in 2005 a landmark transaction in European telecoms consolidation. The subsequent process will be followed in order to identify the key success factors of the transaction. First of all, an overview of Telefónica and O2 businesses in 2005 will be provided. Secondly, the transaction will be put into context with an update on the telecom industry consolidation, Telefónica?s precedent transactions and other relevant transactions in Europe. The Offer details will then be analyzed with a specific focus on its terms, financing, acceptance procedure, general agreements, recommendation, form of payment, O2 delisting, Board appointments, etc. A detailed timetable of the transaction execution will be given then, with a specific focus on the key process steps. This will be followed by an assessment of the acquisition rationale, which is supported by strategic considerations, growth acceleration, breaking into the two largest mobile markets in Europe, synergies, geographic/sector diversification and financial considerations. The evolution of both companies once combined will then be analyzed, with a specific focus on non-core assets divestment, organizational restructuring, bundle packages, brand unification, financial and business evolution, etc. Finally, a few valuation considerations will be discussed in order to determine whether O2?s price was fair, by benchmarking it with comparable transaction multiples in 2005 and by building a discounted cash flow valuation model. This model will be based on Telefónica?s assumptions in its transaction corporate presentation, as the goal is to prove that Telefónica is acquiring O2 at a discount to its value. The Project conclusion will assess the key success factors of the transaction, both in its execution and subsequent evolution.
Award-winning
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Aspectes econòmics
Cellular telephone systems
Capital market
Business economics
Financial mathematics
Market -- Research
Financial markets
Modeling
Telecommunications liberalization
Telephony
Economia de empresa
Matemática financiera
Mercado -- Investigaciones
Mercado de capitales
Mercados financieros
Modelización
Liberalización de la telecomunicación
Telefonía
Economia d'empresa
Matemàtica financiera
Mercat -- Investigacions
Mercat de capitals
Modelització
Telecomunicació
Telefonia mòbil
Telefonia mòbil
Mercats financers
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document