Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/6544

El paper del capital social en l'organització d'esdeveniments
González Reverté, Francesc; Miralbell Izard, Oriol
La intenció d'aquest article és detallar l'abast del capital social als esdeveniments culturals celebrats a Catalunya i analitzar la influència sobre l'atracció turística dels mateixos. Es pretén determinar també quin és l'impacte que tres elements de capital social que intervenen en l'organització d'esdeveniments (elements de motivació, creació de xarxes internes i lideratge) tenen sobre el sector turístic local. L'estudi parteix d'una mostra de 263 esdeveniments als quals s'ha adreçat una enquesta per determinar la presència i pes dels factors de capital social. Aquesta informació s'ha creuat amb dades sobre impactes i atracció turística obtingudes també a partir de la mateixa enquesta i, a partir de l'aplicació del test del chi quadrat, s'ha contrastat si les diferències existents entre els diferents factors del capital social són estadísticament significatives. Les conclusions principals obtingudes indiquen que els esdeveniments que tenen elements de capital social que els reforça la seva cohesió social entenen i justifiquen la celebració com a fet socialitzador, independentment del seu abast turístic. A més es detecta que la creació de xarxes de relació enforteix la cohesió interna, la representativitat i el sentit d'identitat de la comunitat. Finalment es constata que la presència d'elements de lideratge que donen visibilitat i vinculen l'esdeveniment amb xarxes externes explica la diferència existent en la capacitat d'atracció i impactes turístics dels esdeveniments. La principal aportació del treball és posar de manifest el paper del capital social com a factor que incideix en la repercussió social i turística dels esdeveniments catalans. La diagnosi efectuada permet recomanar la incorporació del capital social com un actiu estratègic per a la gestió i per a la creació de nous productes i polítiques turístiques centrades en els esdeveniments culturals.
La intención de este artículo es detallar el alcance del capital social en los eventos culturales celebrados en Cataluña y analizar la influencia sobre la atracción turística de los mismos. Se pretende determinar también cuál es el impacto que tres elementos de capital social que intervienen en la organización de eventos (elementos de motivación, creación de redes internas y liderazgo) tienen sobre el sector turístico local. El estudio parte de una muestra de 263 eventos a los que ha dirigido una encuesta para determinar la presencia y peso de los factores de capital social. Esta información se ha cruzado con datos sobre impactos y atracción turística obtenidos también a partir de la misma encuesta y, a partir de la aplicación del test de chi cuadrado, se ha contrastado si las diferencias existentes entre los diferentes factores del capital social son estadísticamente significativas. Las conclusiones principales obtenidas indican que los acontecimientos que tienen elementos de capital social que les refuerza su cohesión social entienden y justifican la celebración como hecho socializador, independientemente de su alcance turístico. Además se detecta que la creación de redes de relación fortalece la cohesión interna, la representatividad y el sentido de identidad de la comunidad. Finalmente se constata que la presencia de elementos de liderazgo que dan visibilidad y vinculan el evento con redes externas explica la diferencia existente en la capacidad de atracción e impactos turísticos de los acontecimientos. La principal aportación del trabajo es poner de manifiesto el papel del capital social como factor que incide en la repercusión social y turística de los acontecimientos catalanes. El diagnóstico efectuado permite recomendar la incorporación del capital social como un activo estratégico para la gestión y para la creación de nuevos productos y políticas turísticas centradas en los eventos culturales.
The main aim of this article is to describe the scope of social capital in the cultural events held in Catalonia and to analyze their influence on tourist attraction. It also tries to determine the impact of three elements of social capital involved in organizing events (motivational, internal networking and leadership) have on local tourism. The study is based on a sample of 263 events that were sent a survey to determine the presence and weight of the factors of social capital. This information has been combined with data on impacts and tourist attraction also obtained from the same survey and by the application of the chi-square test, we check whether the differences between the various elements of social capital are statistically significant. The main findings obtained show that the events with elements of social capital that strengthens social cohesion comprehend and justify the conclusion as a socializing fact, whatever their tourist extent. It can be also noticed that networking relationships strengthen the internal cohesion, the representativeness and the sense of community identity. Finally we realise that the presence of leadership elements that give visibility and link the event with external networks explains the difference in the attractiveness and tourism impacts of events. The main contribution of this paper is to reveal the role of social capital as a factor in social and touristic impact on Catalan tourist events. As a conclusion, the incorporation of social capital as a strategic asset for the management and the creation of new touristic products and policies focused on cultural events is recommended.
25-03-2011
Events
Social capital
Festivals
Cultural tourism
Special events -- Catalonia (Spain)
Tourism -- Catalonia (Spain)
Turisme -- Catalunya
Esdeveniments especials -- Catalunya
Eventos especiales -- Cataluña
Turismo -- Cataluña
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a