Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/6061

Projecte HAITí SIG : anàlisi bàsic de rutes òptimes a zones de catàstrofe
Merino Revilla, Vidal
Universitat Oberta de Catalunya
Els Sistemes d'Informació Geogràfica s'han convertit en quelcom molt important en els darrers temps gràcies al desenvolupament de les tecnologies sobre les que es recolzen. Aquest projecte tracta sobre ells, i ho fa des de dos vessats: el teòric i el pràctic. En la part teòrica del projecte es farà una revisió del que són per a què serveixen els Sistemes d'Informació Geogràfica. Per a entendre'ls amb més garanties es tracten lleugerament alguns conceptes genèrics sobre geodèsia i cartografia. La part pràctica del projecte descriu de quina forma s'ha creat un Sistema d'Informació Geogràfica que permet el tractament de dades d'Haití i que facilita la creació de mapes diversos. Addicionalment, per a veure una utilitat real del que es pot fer amb ells, es descriu també de quina forma s'ha dissenyat una aplicació que permet realitzar el càlcul de rutes òptimes entre dos punts, partint com a base de la xarxa de carreteres d'Haití. Per a finalitzar, es descriu de quina manera s'ha implementat un control de trams de carretera intransitables, els quals no seran considerats en el càlcul de les rutes.
Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en algo muy importante en los últimos tiempos gracias al desarrollo de las tecnologías sobre las que se apoyan. Este proyecto trata sobre ellos, y lo hace desde dos vertientes: la teórica y la práctica.En la parte teórica del proyecto se hará una revisión de lo que son para qué sirven los Sistemas de Información Geográfica. Para entenderlos con más garantías se tratan ligeramente algunos conceptos genéricos sobre geodesia y cartografía.La parte práctica del proyecto describe de qué forma se ha creado un Sistema de Información Geográfica que permite el tratamiento de datos de Haití y que facilita la creación de mapas diversos. Adicionalmente, para ver una utilidad real de lo que se puede hacer con ellos, se describe también de qué forma se ha diseñado una aplicación que permite realizar el cálculo de rutas óptimas entre dos puntos, partiendo como base de la red de carreteras de Haití. Para finalizar, se describe de qué manera se ha implementado un control de tramos de carretera intransitables, los cuales no serán considerados en el cálculo de las rutas.
The Geographic Information Systems have become important in recent times thanks to the development of technologies that rely on. This project is about them, and it does spill from two: the theoretical and practical.In the theoretical part of the project will be a review of why they are serving the Geographic Information Systems. To better understand it, there are treated lightly some general concepts on geodesy and cartography.The practical part describes how the project has created a Geographic Information System that allows data processing in Haiti and that facilitates the creation of several maps. Additionally, to see a real use of what can be done with them, also described how they have designed an application that allows the computation of optimal routes between two points, starting as a base network of roads Haiti. Finally, it describes how we implemented a control impassable stretches of road, which will not be considered when calculating routes.
19-02-2011
SIG
SIG
GIS
Haití
Haití
Haiti
ruta òptima
Sistemes d'Informacio Geografica
Geomedia Dijkstra
ruta óptima
Sistemas de Informacion Geografica
Geomedia Dijkstra
optimal route
Geographic Information Systems
Geomedia Dijkstra
Geographical Information Systems
Application software -- Development
Sistemes d'informació geogràfica
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Sistemas de información geográfica
Software de aplicación -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a